sábado, 26 de marzo de 2016

1 oficial/a de manteniment (exp. 14/2016). Ajuntament de Peralada (Girona)

De conformitat amb la Resolució de l'Alcaldia de data 2 de març 2016, s'ha aprovat la convocatòria del procés selectiu per proveir, en règim de personal laboral temporal d'interinitat, d'un/a oficial de manteniment, en règim de jornada completa, agrupacions professionals sense titulació, per mitjà de concurs – oposició.
Les bases de la convocatòria s'han publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 52 de data 16 de març de 2016.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 25 de març al 13 d'abril de 2016, a.i.}
Els successius actes administratius derivats d'aquesta convocatòria es notificaran als interessats i es faran públics en el tauler d'edictes de la Corporació. www.peralada.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia