martes, 1 de marzo de 2016

Borsa de treball de Conserges. Ajuntament de Corbera de Llobregat ( Barcelona)

Ajuntament de Corbera de Llobregat ANUNCI sobre convocatòria d'un procés selectiu.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb CVE-Núm. de registre 022016002418 de 24 de febrer de 2016, s'han publicat íntegrament les bases que hauran de regir el procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant nomenament interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball inclosos en la categoria de conserge, mitjançant concurs-oposició.
El termini de presentació d'instàncies i sol·licituds per participar en el procés serà de 20 dies naturals comptats des del següent a aquell en què aparegui publicat aquest anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 2 al 21 de març de 20165, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament a la pàgina web i en el Tauler d'anuncis de la corporació.  www.corberadellobregat.cat   - Carrer de la Pau, 5, 08757 Corbera de Llobregat, Barcelona  -  936 50 02 11
------------------------  
Procés selectiu d’un borsa de conserges
La data per a la presentació d'instàncies finalitza el dia 21 de març de 2016.
 • Bases
   pdf  Arxiu PDF (50,56 Kb) - Data de publicació: 11.02.16
 • Anunci BOPB
   pdf  Arxiu PDF (182,50 Kb) - Data de publicació: 24.02.16
 • Anunci DOGC
   pdf  Arxiu PDF (32,89 Kb) - Data de publicació: 01.03.16
 • Instància
   pdf  Arxiu PDF (101,06 Kb) - Data de publicació: 01.03.16

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia