martes, 1 de marzo de 2016

1 plaça de Tècnic Superior Economista. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ANUNCI sobre provisió de places.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, mitjançant Decret d'Alcaldia número 189/2016 de data 10 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició d'una plaça de Tècnic Superior Economista. Les bases corresponents van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 24 de febrer de 2016.
Les instàncies sol·licitant la participació a les proves selectives es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de LRJPAC, dins el termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 2 al 21 de març de 2016, a.i.}  www.santsadurni.org    - Plaça Ajuntament, 1, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona - 938 91 03 25 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia