lunes, 15 de febrero de 2016

1 tècnic/a mitjà/na de territori, Ajuntament de Vallirana (Barcelona)

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE TERRITORI VACANT A LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE VALLIRANA EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX, i LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL AMB AQUESTA CATEGORIA.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L'objecte de la present convocatòria és regular la cobertura d'un lloc de treball de tècnic/a mitjà/na de territori, en règim de personal laboral fix, vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Vallirana, pel procediment de Concurs Oposició, per realitzar funcions de coordinador/a de serveis territorials; i la creació, d'una borsa de treball per a la contractació de personal temporal amb aquesta categoria, per un període d'un any des de la finalització del procés selectiu, prorrogable un any més.
La jornada de treball estarà supeditada a les necessitats del servei, la retribució i característiques seran les corresponents al lloc de treball que s'ocuparà. El grup de titulació és A subgrup A-2 segons la Disposició Transitòria Tercera de l'EBEP.
La modalitat del contracte serà per temps indefinit regulat per l'article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors, segons la redacció de la Llei 63/1997, de 26 de desembre, ampliat per l'apartat deu de l'article primer de la Llei 12/2001, de 9 de juliol.
S'estableix un període de prova de 6 mesos d'acord amb l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.
La missió del lloc de treball és la de planificar, dirigir i coordinar els recursos disponibles a l'àrea de serveis territorials d'acord amb els procediments establerts per l'Organització i la legislació vigent per la consecució del objectius fixats per la Corporació.
Les funcions genèriques del lloc de treball són:
1. Dirigir i gestionar els recursos econòmics i materials de què disposa l'àmbit per tal d'assegurar la consecució dels seus objectius i programes.
2. Fixar les directrius operatives i establir els criteris per tal d'avaluar els resultats, controlant periòdicament l'acompliment dels objectius per mitjà d'indicadors interns i externs de l'àrea.
3. Dirigir l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost així com la realització de la memòria anual de l'activitat de l'àmbit com d'altres informes tècnics.
4. Coordinar-se i col·laborar amb altres àmbits de la Corporació sempre que sigui necessari per al millor funcionament global de la Corporació i garantir la transversalitat i el treball en xarxa
2. CONDICIONS I REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS
a) Ser ciutadà/ana espanyol/a o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l'Espanya, els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, sens perjudici de l'establert en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
També podran ser admesos/ses els nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els /les quals hauran d'aportar permís de residencia i treball, d'acord amb la normativa vigent. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s'exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s'exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
c) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques el compliment de les condicions especifiques per a l'exercici de les funcions s'entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en cas del personal laboral, del que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
f) Estar en possessió del grau universitari de Dret. Per poder acreditar l'equivalència d'algun altre títol universitari s'estarà al que disposa el RD 1272/2003, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les condicions per a la declaració d'equivalència dels títols d'ensenyament superior universitari.
g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Secretària de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o un dels reconeguts per aquesta com a equivalents.
h) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B
Tots els requisits enunciats a la base segona han estar acreditats en la data de finalització de presentació de les sol·licituds
3. FORMA i TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sol·licitud adreçada a l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Vallirana, de conformitat amb el que disposa l'article 38 de la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, sens perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.
Les sol·licituds, demanant prendre part en el concurs oposició, en les quals els/les aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases, per ocupar una plaça de tècnic/a mitjà/na de territori, que es publicaran íntegrament en el taulell d'anuncis i la pàgina web de l'Ajuntament.
Les sol·licituds s'han de presentar en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, o mitjançant instància telemàtica a través del programa e-tram de l'Administració Oberta de Catalunya, o també mitjançant el procediment de correu certificat, que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992.
El termini per presentar sol·licituds, serà de vint dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Provincia
{del 16 de febrer al 7* de març de 2016, a.i.}  www.vallirana.net/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia