lunes, 29 de febrero de 2016

Borsa de treball de Peó al servei d’R.S.U. d’Emser 2002 SLU . Ajuntament de Pollença (Malloeca-Illes Balears)

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ  PER COBRIR VACANTS EVENTUALS I INTERINES AL SERVEI D’R.S.U. D’EMSER 2002 SLU EN LA CATEGORIA DE PEÓ
Base primera. Objecte de la convocatòria. L'objecte d'aquesta convocatòria és fer una selecció per a la provisió d’una borsa de contractació per cobrir vacants eventuals i interines al servei d’R.S.U. d’EMSER 2002 SLU.
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició.
Base segona. Condicions de les persones aspirants. Per tal de ser admeses per efectuar les proves selectives les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents en la data en què finalitzi el termini d'admissió d’instàncies:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un dels restants estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors segons els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, o ser cònjuge d'una persona que està en algun dels supòsits anteriors, sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que estiguin al seu càrrec; o ser estrangeres no incloses en els anteriors supòsits amb residència legal a Espanya.
b) Tenir complerts 16 anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions a realitzar, que s’haurà de provar mitjançant certificat mèdic oficial.
d) No haver estat separades mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguessin estat separades o inhabilitades. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a la funció pública.
De conformitat amb el que estableix l'article 38.3 de la Llei 13/82, d'integració social del minusvàlid, de 7 d'abril, seran admeses les persones amb minusvalideses en igualtat de condicions amb les altres persones aspirants. A aquest efecte, el tribunal ha d'adoptar, en el cas que sigui necessari, les disposicions oportunes amb vista a la màxima garantia d'igualtat d’oportunitats en la realització de les proves. Les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents s'acreditaran en el seu cas mitjançant dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent, que haurà de ser emès amb anterioritat a la iniciació de les proves selectives.
e) Nivell A2 de català; en el cas que no disposin del certificat, les persones aspirants, amb caràcter previ al desenvolupament de l’oposició, hauran d’efectuar una prova equivalent, segons la normativa vigent que estableixi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Base tercera. Instàncies. Les instàncies per sol·licitar prendre part a les proves selectives convocades s'han d'adreçar al Sr. Batle-president del Consell d'Administració d’EMSER 2002 SLU. Es presentaran en el Registre General d’EMSER 2002, o en la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. {del 27 de febrer al 7 de març de 2016, a.i. } També es publicaran les bases al tauler municipal d'edictes, al tauler de l'empresa EMSER i a la pàgina web de l’Ajuntament.
, ses estaran a disposició de qualsevol persona interessada.
Les persones sol·licitants manifestaran a la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona, referides a la data en què acaba el termini de presentació de la instància.
Amb les instàncies s’hauran d'adjuntar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat i una fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits a valorar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia