sábado, 13 de febrero de 2016

borsa de treball de Lletrats (A1) a l'Ajuntament d'Eivissa

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LLETRATS PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS URGENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA .
PRIMERA. OBJECTE. L'objecte de les bases és regular la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe superior, grup de classificació A1, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa.
SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS. 2.1. Per prendre-hi part, les persones interessades han de complir els següents requisits:
a) Tenir nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També poden ésser admesos el/la cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, qualsevol sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els conjugues no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, de conformitat amb l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de  la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
Per a les persones aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com llengua estrangera (DELE); o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol.
b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
c) Haver complit 16 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
d) Estar en possessió del titulació superior en Dret, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència, o d'una universitat espanyola.
La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat pot declarar també l'equivalència de títols.
e) Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponent al nivell C1 mitjançant el certificat emès per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears o equivalent per l'Administració d'acord amb la normativa vigent.
En cas de no poder acreditar documentalment els coneixements corresponents, es realitzarà una prova específica de llengua catalana del mateix nivell. Per a l'avaluació d'aquesta prova la Comissió de Valoració disposarà dels assessors/es necessaris/àries.
L'acreditació del nivell de coneixements de llengua catalana exigit, als efectes de quedar exempt de la realització de la prova específica, s'ha de presentar dins el termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatoria.
f) Haver satisfet els drets d'examen.
g) No haver estat separat  mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupa en el cas de personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes  l'accés a l'ocupació pública.
h) Amb caràcter previ a la presa de possessió, l'interessat ha de manifestar que no desenvolupa cap lloc o activitat en el sector públic dels que delimita la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de comptabilitat o incompatibilitat.
2.2. Els aspirants han de reunir els requisits establerts en aquestes bases a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es poden efectuar les comprovacions oportunes durant tot el procés.
2.3. De conformitat amb el que disposa l'article 22.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat, en l'àmbit de l'ocupació, les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació a què es refereix el capítol V seran d'aplicació amb caràcter supletori respecte al que preveu la legislació laboral.
TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 3.1. Participants.
3.1.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud i s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins del termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB){del 14 de febrero al 2 de març de 2016, a.i.} i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, el termini s'entendrà ampliat fins al dia següent hàbil. També poden presentar-se per les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (LRJPAC) i pel Reial decret llei 8/2011, d'1 de juliol.
Les instàncies que no es presentin al Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa i es presentin per les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/92, no seran admeses encara que consti que es lliuraren abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, salvat que es remeti a la Regidoria de Recursos Humans per fax (971.39.75.88) tèlex o telegrama, la justificació de la data de remissió de la sol·licitud en el mateix dia que s'envia.
En cas de presentació d'instàncies a les Oficines de Correus, s'han de lliurar a aquestes dependències, abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de Correus. Només així s'entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a Correus i per tant podrà ser admès a la convocatòria sempre i quan es doni compliment al citat anteriorment.
La no presentació de sol·licituds en temps i forma determina la inadmissió de l'aspirant al procés selectiu.
3.1.2. El model normalitzat de sol·licituds, que s'adjunta com Annex III, es trobarà gratuïtament a disposició de les persones interessades al Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament, i a la pàgina web (http://www.eivissa.es), a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.
3.1.3. A més de les dades de caràcter personal i professional que han de constar al model normalitzat de sol·licituds, les persones interessades han d'acompanyar-la amb la documentació que s'assenyala a continuación:
a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
b) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
c) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
En el moment de la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cadascun dels requisits de la convocatòria, referits sempre a la data d'acabament del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, independentment que ho hagin d'acreditar amb posterioritat a la finalització del procés selectiu.
La documentació que han d'aportar les persones aspirants per acreditar el compliment dels requisits exigits a la convocatòria i la relativa als mèrits al·legats, ha de ser mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada.
...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia