viernes, 7 de octubre de 2016

borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament de Catalunya.

... convocatòria extraordinària de concurs públic per formar part de la borsa de treball docent, amb independència de la convocatòria que es fa anualment amb caràcter ordinari.

-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats dels cossos docents que s'especifiquen a l'annex, en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats.

-2 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 10 fins al 18 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.
L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament ensenyament.gencat.cat.

-3 La participació i la formalització de sol·licituds s'han de dur a terme d'acord amb la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de Desembre de 2015.
Quan es sol·licita treballar a jornada sencera, no és obligatori demanar tota l'àrea territorial. Es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l'àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades sense que sigui necessari completar tot el territori. Únicament és obligatori demanar, al menys, una jornada i un municipi, o un districte en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona.
D'acord amb la Resolució de 13 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017, publicada a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament: ensenyament.gencat.cat, les proves per certificar la idoneïtat a què fa referència l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, s'han de realitzar en els centres on les persones hagin estat nomenades per primera vegada i les comissions avaluadores estaran formades pel/per la director/a o el/la cap d'estudis del centre, el/la cap del Departament i un/a professor/a del Departament al qual s'ha d'incorporar la persona nomenada.
D'acord amb l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament: ensenyament.gencat.cat (Borsa de treball de Personal docent/Titulacions per impartir un ensenyament), es fan públics els requisits de capacitació a què fa referència l'apartat 1.1.i) de l'annex 1 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre de 2015.
En aquesta mateixa pàgina d'internet (apartat Borsa de treball de personal docent/Requisits), es relacionen els títols i l'experiència que acrediten la formació pedagògica i didàctica exigida a l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006 per als diferents cossos i especialitats.

-4 Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona, en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permeti la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

Annex

Especialitats docents del cos de mestres, cos de professors d'ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona


Música (PMU)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona

Cos de professors d'ensenyament secundari

Alemany (AL)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Catalunya Central

Anglès (AN)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Catalunya Central

Cultura clàssica (CLA)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Economia (ECO)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Física i química (FQ)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central

Francès (FR)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Llengua catalana i literatura (LC)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Tarragona
Catalunya Central

Llengua castellana i literatura (LE)
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central

Matemàtiques (MA)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme- Vallès Oriental
Girona
Catalunya Central

Música (MU)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida

Administració d'empreses (501)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Anàlisi i química industrial (502)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Assessoria i processos d'imatge personal (503)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Construccions civils i edificacions (504)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Hoteleria i turisme (506)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Informàtica (507)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona


Navegació i instal·lacions marines (509)
Terres de l'Ebre

Organització i gestió comercial (510)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Organització i projectes de sistemes energètics (513)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos de cultiu aqüícola (514)
Terres de l'Ebre

Processos de producció agrària (515)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos industria alimentaria (516)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (517)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos sanitaris (518)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos i productes d'arts gràfiques (522)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos i productes de fusta i mobles (523)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona


Sistemes electrònics (524)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Sistemes electrotècnics i automàtics (525)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona


Cos de professors tècnics de formació professional
Cuina i pastisseria (601)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Equips electrònics (602)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Estètica (603)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Instal·lacions electrotècniques (606)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Instal·lació i equips criança i cultiu (607)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Laboratori (608)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona


Manteniment de vehicles (609)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona


Mecanització i manteniment de màquines (611)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Oficina de projectes de construcció (612)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Operacions de processos (615)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Operacions i equips de producció agrària (616)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Patronatge i confecció (617)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Perruqueria (618)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Procediments sanitaris i assistencials (620)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos comercials (621)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos de gestió administrativa (622)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Producció en arts gràfiques (623)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Serveis de restauració (626)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Soldadures (628)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques i procediments d'imatge i so (629)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Conservació i restauració de tèxtils (705)
Consorci d'Educació de Barcelona
Girona

Materials i tecnologia: disseny (720)
Consorci d'Educació de Barcelona
Girona

Mitjans informàtics (722)
Consorci d'Educació de Barcelona
Girona

Organització industrial i legislació (723)
Girona
Catalunya Central

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Esmalts (807)
Consorci d'Educació de Barcelona
Girona

Modelisme i maquetisme (809)
Consorci d'Educació de Barcelona
Girona

Tècniques tèxtils (820)
Consorci d'Educació de Barcelona
Girona

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Alemany (133)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Àrab (134)
Consorci d'Educació de Barcelona
Girona

Rus (138)
Consorci d'Educació de Barcelona
Maresme- Vallès Oriental
Tarragona
Terres de l'Ebre


Xinès (139)
Consorci d'Educació de Barcelona

Espanyol (190)
Consorci d'Educació de Barcelona

Francès (192)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Anglès (193)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Català (195)
Consorci d'Educació de Barcelona
Girona

Èuscar (198)
Consorci d'Educació de Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia