martes, 11 de octubre de 2016

borsa de treball de personal traductor de valencià. Ajuntament de Manises (Horta Nord-València)

ANUNCI
Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 22 de setembre de 2016, es va procedir a l’aprovació de les bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal traductor de valencià d’aquest Ajuntament de Manises.
Així mateix, la convocatòria del citat procés selectiu ha estat aprovada mitjançant decret d’Alcaldia 2016/2980, de 26 de setembre.
La selecció d’aspirants es realitzarà mitjançant el sistema de concurs-oposició, de conformitat amb allò previst en les bases específiques de la convocatòria, les quals poden obtenir-se juntament amb l’imprés de sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament i en la pàgina web www.manises.es.
El termini de presentació de sol·licituds, mitjançant instància dirigida al Sr. alcalde, i de la documentació que s’ha d’acompanyar a les mateixes serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci. {del 12 d'octubre al 3 de noviembre de 2016, a.i.}
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del justificant d’haver ingressat els drets d’examen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia