jueves, 20 de octubre de 2016

1 plaça de tècnic/a en educació infantil (codi 040 2016). Ajuntament del Port de la Selva (Girona)

De conformitat amb el que disposa l'article 286.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 55.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, EBEP, es fa públic que al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 195, del dia d'avui 11 d'octubre de 2016, es publiquen íntegrament les Bases específiques que han de regir el procés de selecció per cobrir, amb caràcter temporal, una plaça de tècnic/a en educació inantil.
L'obertura del termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 21 d'Octubre al 9 de noviembre de 2016, a.i.} [www.elportdelaselva.cat]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia