lunes, 17 de octubre de 2016

1 tècnic auxiliar d'esports. C1. Ajuntament d'Òdena (Barcelona)

“Per Decret de l'Alcaldia núm. 565/2016 de 21 de setembre es va autoritzar i procedir a l'inici del procés de selecció de la plaça de tècnic auxiliar d'esports de la plantilla d'aquest Ajuntament subjecte a legislació laboral, d'activitat permanent i dedicació complerta, integrada en el Grup C1, complement de destí de nivell 17.
ANNEX I
BASES PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC AUXILIAR D'ESPORT DE L'AJUNTAMENT D'ÒDENA
Base 1a.- OBJECTE. L'objecte de les presents bases és la regulació específica del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball i per a la provisió d'una plaça de tècnic auxiliar d'esports vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Òdena.
Aquesta convocatòria i el procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes bases específiques, es regeixen per les Bases Generals reguladores dels processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de l'Ajuntament d'Òdena, aprovades per la Junta de Govern Municipal el 07/10/2008 i publicades íntegrament al BOPB núm. 250 de 17/10/2008.
Base 2a.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA
Tipus de personal: laboral
Denominació: Tècnic auxiliar d'esports
Grup: C1
Sistema de selecció: Concurs-oposició
Funcions: coordinar, desenvolupar, controlar i avaluar programes municipals sota la supervisió del/la Cap del Servei i aquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades.
Base 3a.- REQUISITS ESPECÍFICS
3.1. Titulació: Batxillerat o equivalent
3.2. Nivell de català requerit: Grup C1
Base 4a.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS
Per ser admesos en el procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els requisits següents:
a) Ser ciutadà espanyol i/o ser ciutadà de la Unió Europea i/o ser persona inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors i/o ser ciutadà estranger no comunitari o assimilable, en els termes de l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat i hauran de demostrar un coneixement adequat de castellà i català, tant en l'expressió oral com en l'escrita.
b) Haver complert divuit anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa, acreditant-ho amb la fotocopia compulsada del DNI.
c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades, i no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
d) No haver estat separat/da, per mitja de resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques.
e) Acreditar els coneixements de llengua catalana, com a mínim del nivell "C" de la Junta Permanent de Català o equivalent.
f) Tenir el carnet de conduir B o superior.
g) El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la contractació. No obstant això, si durant el procés selectiu el tribunal considera que hi ha raons suficients, podran demanar a qualsevol dels/de les aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiu de què es tracti.
Base 5a. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els/les qui desitgin prendre part en les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància dirigida l'ajuntament d'Òdena, en la qual faran constar la plaça a la qual es desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.
Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 18 al 27 d'octubre de 2016, a.i.}
A la sol·licitud caldrà adjuntar, degudament compulsats, els següents documents:
- Currículum vitae.
- Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
- Fotocòpia compulsada del certificat de la Junta Permanent de Català, o equivalent, corresponent al nivell de coneixements del Català exigit a la convocatòria.
- Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats per valorar la fase de concurs d'acord amb els barems especificats a la base 9.2, relativa a la fase de concurs corresponent a aquesta convocatòria.
Els mèrits s'han d'acreditar en el moment de presentar la sol·licitud per participar en el procés selectiu.
L'experiència professional, assistència a jornades i cursos de formació i altres titulacions s'acreditarà com s'indica a la base 9.2, relativa a la fase de concurs corresponent a aquesta convocatoria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia