viernes, 7 de octubre de 2016

1 plaça de tècnic/a Oficines Municipals (subgrup A2 ) Ajuntament de Riudellots de la Selva (Girona)

Ajuntament de Riudellots de la Selva ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d’una plaça en règim de personal laboral interí.
En compliment de la Resolució de l'Alcaldia número 2016/500, de 3 d'octubre de 2016, es convoquen les proves per a la selecció de personal en règim de personal laboral interí d'una plaça de Tècnic/a d'Oficines Municipals, mitjançant concurs oposició, d'acord amb les següents bases:

Bases reguladores per a la selecció d'una plaça de tècnic/a d'oficines muncipals en règim de personal laboral interí.
Base 1.- Objecte de la convocatòria. Aquestes bases tenen per objecte regular la selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a Oficines Municipals (subgrup A2 i complement de destí 26) de l'Ajuntament de Riudellots de la selva, en règim de personal laboral interí/ina per la substitució d'una baixa de maternitat enquadrada dins de l'escala d'administració general.
La jornada de treball setmanal de la plaça convocada serà de 37,5 hores de mitjana en còmput setmanal (100% de la jornada setmanal ordinària).
Les tasques i funcions assignades al lloc de treball indicat són les suport de gestió administrativa general i econòmica, gestionar l'àrea de recursos humans, tramitació i gestió de subvencions, noves tecnologies, desenvolupament local i promoció económica.
Base 2.- Condicions dels aspirants Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin els requisits següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats membres en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea. També podran ser admesos/es el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements suficients de llengua espanyola i hauran de superar les proves establertes amb aquesta finalitat.
b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
d) Estar en possessió del títol de llicenciat/ada o de graduat/ada en Dret o Gestió i Administració Pública o Ciències Polítiques. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, la homologació del títol. Aquest requisit no serà d'aplicació als aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
e) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Aquest compliment s'entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça per a la qual es convoca aquest procés de selecció.
f) Tenir coneixements de nivell de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l'anterior nivell C) expedit per la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents, o un certificat de nivell superior de coneixements de català. Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana, haurà de superar una prova específica en el moment del procediment que es determini.
g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell C2.
Aquest coneixement s'acredita mitjançant la superació de la prova o l'exercici establert a aquest efecte o la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:
- Certificat que acrediti que s'ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l'Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d'espanyol C2 (Reial Decret 1137/2002) o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
També estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en que la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d'accés. Tots els requisits anteriors hauran de complir-se i acreditar-se l'últim dia de presentació de sol·licituds, sense perjudici del termini que es concedeixi per a esmena de sol·licituds.
En cas de no acreditar-se degudament en l'esmentada data tenir els coneixements de català exigits, podrà acreditar-se a través de les proves programades en el procés selectiu. Els aspirants discapacitats han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adequacions de temps i mitjans materials específics que sol·liciten per realitzar les proves. Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar. Correspon al Tribunal qualificador resoldre sobre l'oportunitat i concreció de l'adaptació en funció de les circumstàncies específiques de cada prova selectiva.
Base 3.- Presentació de les sol·licituds
a) Els aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sol·licitud que s'haurà d'acompanyar de:
- Instància de sol·licitud de participació en la convocatòria, amb indicació expressa del procés selectiu al qual fa referència. 
- Fotocòpia del DNI o Passaport, o en cas de no tenir nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
- Fotocòpia de la titulació exigida.
- Currículum vitae i documentació acreditativa compulsada dels aspectes valorables en la fase de concurs, sense que el tribunal qualificador pugui valorar d'altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits al·legats però no acreditats documentalment en el moment de presentació de les sol·licitud, no es tindran en compte a l'hora de fer la corresponent valoració.
- Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió, si escau, del nivell C de català.
- Si escau, fotocòpia del certificat de coneixements de llengua castellana, nivell C2 ( superior).
b) En relació a la documentació acreditativa de l'experiència laboral i de formació complementària al·legades, cal presentar si s'escau:
- Per experiència professional a l'administració pública en llocs de treball de caràcter similar relacionats directament amb les funcions a desenvolupar s'acreditarà mitjançant un “Certificat de serveis prestats” signat per la persona que ostenti la competència.
- Pel que fa a l'experiència laboral en el sector privat, s'acreditarà mitjançant fotocòpia de l' “Informe de la Vida Laboral”, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i qualsevol document que acrediti, d'una banda, el temps treballat, i de l'altra, la categoria professional i/o funcions o projectes desenvolupats en cada lloc de treball.
- Pel que fa a la formació, fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent. En el cas que s'al·legui una titulació emesa a l'estranger, la persona aspirant haurà d'aportar certificat oficial de reconeixement o convalidació a Espanya.
c) L'experiència laboral o la formació que s'al·leguin en el procés però que no resultin acreditades mitjançant la documentació adient no seran objecte de valoració en la fase de concurs.
Tota la documentació haurà de ser presentada en original, fotocòpia compulsada o un altre mitjà que n'acrediti l'autenticitat de forma fefaent. No es tindrà per presentats els documents que no compleixin amb aquests requisits, sens perjudici de la seva subsanació dins el preceptiu termini. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
Les sol·licituds s'adreçaran al registre general de l'Ajuntament (Plaça de l'Ajuntament, 1 , 17457 de Riudellots de la Selva) o, en la forma establerta en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els/les aspirants que presentin la sol·licitud i documentació mitjançant correu administratiu, caldrà que ho comuniquin a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva a través de coreu electrònic a l'adreça: ajuntament@riudellots.cat com a màxim el mateix dia de finalització del termini de presentació d'instàncies, adjuntant al correu electrònic la sol·licitud segellada per l'administració o oficina de correus corresponent.
El termini per presentar les sol·licituds comença partir de l'endemà de l' última de les publicacions dels anuncis de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Girona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini de 10 dies naturals.{del 8 al 17 d'octubre de 2016, a.i.}
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en el processos selectius de l'Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l'Ajuntament, per tal de possibilitar una futura contractació de l'aspirant. Per exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, Plaça Ajuntament, 1.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia