martes, 11 de octubre de 2016

1 Arquitecte/a Tècnic/a (A2), i 1 Enginyer/a Tècnic/a industrial (A2 -al 50%-), en interinitat. Ajuntament d'Albaida (València)

ANUNCI
Per Resolucions d’aquesta regidora delegada de personal, organització, modernització i participació, núms. 0893/2016 i 0894/2016, ambdues de 27 de setembre, s'ha donat aprovació a la convocatòria dels procediments selectius per a poder cobrir per mitjà de nomenament interí, la places vacants en la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Albaida que tot seguit es detallen, a més de la creació de borsa de treball per a cadascuna d’elles per a possibles substitucions i altres incidències, i sempre que es donen les raons i circumstàncies legalment establertes. Les característiques de la places a cobrir de forma interina, són les següents:
(Resolució núm. 0893/2016)
-Escala: Administració Especial
-Subescala: Tècnica,
-Classe: Tècnic mitjà
-Denominació: Arquitecte/a Tècnic/a
-Grup/Subgrup: A2
-Jornada: Dedicació completa, compatible amb l'exercici professional
-Titulació: Arquitectura tècnica o equivalent
(Resolució núm. 0894/2016)
-Escala: Administració Especial
-Subescala: Tècnica,
-Classe: Tècnic mitjà
-Denominació: Enginyer/a Tècnic/a industrial
-Grup/Subgrup: A2
-Jornada: Dedicació parcial (50 %), compatible amb l'exercici professional
-Titulació: Enginyer tècnic industrial o equivalent
Així mateix, s’ha donat aprovació a les bases reguladores de cadascun dels procediments de selecció d’aspirants, pel sistema de concursoposició, el text complet de les quals està publicat en el tauler d'anuncis i en la seu electrònica de l'ajuntament d'Albaidaalbaida.sedelectronica.es” .
D'acord amb la base quarta la presentació d'instàncies sol·licitant l'admissió als procediments selectius serà de 10 dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la província de València. {del 12 al 26 d'Octubre de 2016, a.i.}
La qual cosa es fa pública per a coneixement dels interessats, i en compliment d'allò establert a les bases de la convocatòria aprovades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia