lunes, 30 de mayo de 2016

1 Mestre o Mestre de l’Escola Infantil Municipal, a jornada completa, durant el curs escolar 2016-2017. -per concurs-. de l’Ajuntament de Castelló de Rugat (Vall d'Albaida-València)

ANUNCI
Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2016, es procedeix a l’aprovació de les bases específiques del procés selectiu per a la contractació laboral temporal, d’un Mestre o Mestre de l’Escola Infantil Municipal, a jornada completa, durant el curs escolar 2016-2017.
La selecció de candidats es realitzarà mitjançant el sistema de concurs, de conformitat amb el previst en les bases específiques de la convocatòria, les quals poden obtindre junt a l’imprès de sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament i en la pàgina web www.castelloderugat.es
El termini de presentació de sol·licituds, mitjançant instància dirigida al Sr. Alcalde, i de la documentació que deu acompanyar a la mateixa serà de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.{del 31 de maig al 16 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia