jueves, 26 de mayo de 2016

borsa de treball en interinatge de places d'educadors del Servei de Joventut. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant EDICTE sobre extracte de les bases per a la creació d'una borsa de treball en interinatge de places d'educadors del Servei de Joventut.
Havent-se publicat al BOPT núm. 95 de 19 de maig de 2016, edicte de les bases específiques per la creació d'una borsa de treball d'educadors/es de joventut temporals de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, mitjançant concurs lliure, es fa públic que en el termini improrrogable de 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà d'aquesta inserció al DOGC, es puguin presentar les corresponents sol.licituds al Registre General de l'Ajuntament, juntament amb la documentació corresponent. {del 27 de maig al 10 de juny de 2016, a.i.}
Les instàncies també podran ser en la forma establerta a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
A partir de la publicació d'aquestes bases, els successius anuncis sobre el desenvolupament del procés selectiu tindran lloc exclusivament al tauler d'anuncis de la Corporació convocant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia