martes, 31 de mayo de 2016

XX Concurs Internacional de Piano de València. Premi Iturbi 2017. Diputació Provincial de València

ANUNCI
Aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València, conforme l’art. 52.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per a 2016 en sessió celebrada el dia 17 de maig del 2016, les bases reguladores del «XX Concurs Internacional de Piano de València. Premi Iturbi 2017», en compliment del que establix l’article 49 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, es troben exposades al públic, a l’efecte de presentació per part dels interessats de possibles reclamacions i/o suggeriments, durant un termini de 30 dies naturals. S’entendrà que transcorregut el termini esmentat, si no s’hi ha presentat cap reclamació, es consideraran aprovades definitivament.
XX CONCURS INTERNACIONAL DE PIANO DE VALÈNCIA PREMI ITURBI 2017
La Diputació Provincial de València organitza, amb altres entitats, el XX Concurs Internacional de Piano de València «Premi Iturbi», en homenatge al gran pianista valencià. El Concurs tindrà lloc entre els dies 12 i 23 de setembre del 2017.
BASES DEL CONCURS
PARTICIPANTS Podran prendre part en aquest concurs els pianistes de qualsevol nacionalitat que no hagen complit els 31 anys el dia de la prova final. El termini d’admissió de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juny del 2017. Les sol·licituds, junt amb els documents que es detallen a continuació, hauran de remetre’s a:
Secretaria del XX Concurs Internacional de Piano de València «Premi Iturbi»
Diputació Provincial de València - Servei de Cultura
Plaça de Manises, 4. 46003 VALÈNCIA (Espanya)
Els formularis es podran descarregar en www.pianoiturbi.com
No s’acceptarà la participació de cap candidat que haja obtingut el primer premi en edicions anteriors del concurs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia