martes, 31 de mayo de 2016

1 Treballador/a social, (A2) Ajuntament de Santa Susanna (Barcelona

Per resolució de data 26 de maig de 2016 s'ha acordat aprovar i fer públiques les bases que han de regir la selecció d'una plaça de treballadora social, per necessitat de màxima urgència pel funcionament dels serveis prioritaris i essencials de Santa Susanna, que s'insereixen com a Annex al present anunci.
El termini de presentació d'instàncies serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de les bases en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 31 de maig al 14 de juny de 2016, a.i.}  - www.stasusanna.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANNEX
BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL, PER NECESSITAT DE MÀXIMA URGÈNCIA PEL FUNCIONAMENT DE SERVEIS PRIORITARIS I ESSENCIALS DE SANTA SUSANNA
PRIMERA.- Objecte de les bases. És objecte d'aquesta convocatòria el procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i urgència i fins a cobertura definitiva de la plaça o la seva amortització, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, una plaça de Treballador/a social en règim laboral, grup de classificació A2.
SEGONA.- Requisits de participació dels aspirants
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals,en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors o estranger legal a Espanya.
b) Haver complert 16 anys d'edat.
c) Estar en possessió de la titulació de Diplomatura en Treball Social o Grau de Treball Social i nivell C de Català de la junta permanent o equivalent.
c) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que dificulti la prestació dels corresponents serveis.
d) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació per a l'exercici de funcions públiques. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en situació en el sector públic.
e) No tenir antecedents penals i observar bona conducta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia