miércoles, 18 de mayo de 2016

1 Tècnic/a de Comunicació, amb caràcter interí. Ajuntament d’Alzira (Ribera Alta-València)

ANUNCI Exp. 430/15.
Per mitjà del present es posa en general coneixement que ha sigut convocat el procés de selecció que s'indica a continuació i que es regirà per les bases aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 10-05-16, al contingut de la qual es podrà accedir a través de l'enllaç següent:
Tècnic/a de Comunicació:
El termini de presentació de sol·licituds, serà de VINT DIES NATURALS comptats a partir de l'endemà a la publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València. {del 19 de maig al 7 de juny de 2016, a.i.}
Els successius anuncis, referents a esta convocatòria es publicaran únicament en els Taulers d'edictes municipals i en la web municipal. www.alzira.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia