martes, 31 de mayo de 2016

1 vigilant municipal interí.(AP) Ajuntament de Balenyà (Barcelona)

Es fa públic que per decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Balenyà de data 24 de maig de 2016, atès que és urgent i necessari contractar un funcionari interí pel termini de sis mesos, per desenvolupar les tasques de vigilant municipal, atenent a les mancances d'efectius per a la realització de les tasques ordinàries dels vigilants municipals en els propers mesos i tenint en compte tots els especials esdeveniments que requeriran intervenció en els mesos d'estiu, d'acord amb l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, i l'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016, s'ha decretat el següent:
PRIMER: Aprovar la convocatòria pública per a la selecció d'un/a vigilant municipal, en règim interí, a jornada completa, durant el termini de sis mesos.
SEGON: Aprovar les bases per a la selecció d'un/a vigilant municipal, en règim interí, el text de les quals es considera part integrant d'aquest decret.
BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN/A VIGILANT/A, FUNCIONARI INTERÍ DE LA CORPORACIÓ, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS LLIURE
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L'objecte de les presents bases es la provisió en règim interí, mitjançant concurs lliure, d'un/n vigilant/a municipal, escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, per un període de sis mesos, atenent a les mancances d'efectius per a la realització de les tasques ordinàries dels vigilants municipals en els propers mesos i tenint en compte tots els especials esdeveniments que requeriran intervenció en els mesos d'estiu.
La plaça esmentada està classificada en el grup agrupacions professionals. La taxa a satisfer en concepte de drets d'examen és de 8.00 euros.
2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS
a) Tenir nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d'altres estats als quals els hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya.
b) Haver complert setze anys i no excedir de l'edat màxima de trenta-cinc anys.
c) No estar inhabilitat absolutament ni especialment per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques ni haver estar separat del servei de l'administració mitjançant expedient disciplinari.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.
e) Estar en possessió del títol de certificat d'escolaritat o equivalent.
f) Tenir una alçada mínima de 170 cm per als homes i 165 cm per a les dones
g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B. 
3.- INSTÀNCIES. Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs, hauran de ser presentades al Registre General de l'Ajuntament en deu dies naturals des de la publicació de l'últim anunci al BOP o al DOGC.{de l' 1 al 10 de juny de 2016, a.i.} També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:
a) Currículum vitae de l'aspirant
b) Fotocòpia compulsada del DNI o passaport
c) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, els quals hauran de ser originals o còpies compulsades
d) Justificant acreditatiu d'estar en possessió dels permisos de conduir assenyalats a la base 2.
e) Acreditació del pagament de la taxa pels drets d'examen .
Als efectes d'exempció de la prova de coneixements de la llengua catalana, a la instància s'haurà d'acompanyar a més a més justificant acreditatiu del certificat de nivell B de la Junta Permanent de Català, o algun dels certificats o titulacions equivalents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia