miércoles, 18 de mayo de 2016

1 Tècnic/a de Gestió Tributària (A1), en règim de funcionari interí, i creació d'una borsa de treball (exp. 2016/366). Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l'acord de la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 3 de maig de 2016, convoca la selecció d'un/a tècnic/a de gestió tributària, en règim de funcionari/ària interí/na, i creació d'una borsa de treball d'acord amb allò que disposa l'article 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d'anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d'internet: https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d'internet hi ha disponible la instància per prendre part en aquest procés selectiu.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 19 de maig al 17 de juny de 2016, a.i.}
-------------------
ANNEX
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU D'UN TÈCNIC/A DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA i CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de les presents bases la selecció per cobrir una vacant de tècnic/a de Gestió Tributària per al Departament de Gestió Tributària en règim de funcionari/ària interí/na d'acord amb el que estableix l'article 10.1.a) del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició amb aplicació dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
2. Condicions de treball
- Lloc de treball: Tècnic/a de Gestió Tributària
- Règim: funcionari/ària interí/na
- Grup de classificació: A1
- Escala: Administració Especial
- Subescala: Tècnica
- Classe: superior
- Sou brut/mes:
- Base: 1.120,15 euros
- Complement de destí: nivell 21 (478,09 euros)
- Complement específic: 424,91 euros
- Jornada: 37,50 hores setmanals
TERCERA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA. Les bases, una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell d'anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat) així com al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per a cada una de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu.
QUARTA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits següents referits a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies:
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d'altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d'aquells estats que els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l'estat espanyol. Tot l'anterior, en les condicions de l'article 57 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i normativa complementària.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del nomenament.
c) Tenir complerts 16 anys d'edat i no superar l'edat màxima de jubilació.
d) Estar en possessió d'un dels següents títols de llicenciatura: Dret, Economia, Direcció i Administració d'Empreses i/o Ciències Polítiques i de l'Administració o equivalents, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o d'altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d'acreditar documentalment l'equivalència o el reconeixement per l'estat espanyol.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s'hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés al treball públic.
f) Llengua catalana: Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d'acord amb el Decret 161/2002 i l'Ordre PRE/228/2004. També es podrà fer constar la superació de la prova de català en processos de selecció de personal d'aquest Consell Comarcal de la Selva, tal com disposa la base setena.
Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova.
g) Llengua castellana: Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es dedueixi de la seva nacionalitat d'origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat de castellà mitjançant la realització d'una prova en la que es comprovarà que posseixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua. Estaran exempts de la realització d'aquesta prova les persones que acreditin el coneixement del castellà mitjançant la presentació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o el certificat d'aptitut d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes, o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol.
h) No trobar-se afectades per cap causa d'incapacitat o d'incompatibilitat.
i) Disposar de permís de conducció tipus B.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia