lunes, 31 de agosto de 2015

ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Primer Convocar ajudes destinades a l’adquisició de material bibliogrà- fic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, i aprovar les bases per les quals es regix, així com els models dels annexos I (sol·licitud), II (certificat del secretari o interventor) i III (model de domiciliació bancària) d’esta orde. 
Segon L’import global màxim de les ajudes serà de 330.000 euros, ...
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
Bases de la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana 
Primera. Objecte 1. Seran objecte d’ajuda: 
– Llibres (en format tradicional i electrònic) 
– Materials especials propis de la col·lecció bibliogràfica: documents audiovisuals, documents sonors, recursos electrònics, material gràfic i material cartogràfic 
– Revistes 
– Obres de referència 
– Material bibliogràfic per a la realització de clubs de lectura i desenrotllament de servicis d’extensió bibliotecària (biblioplatges, bibliopiscines) 
2. S’exclouen, als efectes de la present subvenció, els gastos següents: 
– Premsa diària 
– Butlletins oficials 
– Llibres publicats amb anterioritat a 1958 .
Tercera. Requisits dels beneficiaris 1. Podran sol·licitar ajudes per a l’adquisició de material bibliogrà- fic totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. Així mateix, també podran sol· licitar estes ajudes les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. 
2. Podran sol·licitar ajudes per a l’adquisició del lot fundacional les entitats locals de la Comunitat Valenciana que hagen creat nous centres de lectura, segons el que establix la normativa vigent en matèria de biblioteques de la Comunitat Valenciana, i s’hagen integrat en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana entre l’1 de gener de 2014 i la data de finalització del termini per a presentar sol·licituds. Així mateix, també podran sol·licitar estes ajudes les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’estos nous centres de lectura. 
3. Només les entitats locals titulars de diversos centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana que hagen creat un nou centre de lectura de conformitat amb el que regula la base tercera apartat 2, podran optar a les dos modalitats previstes en l’ordene segon d’esta convocatòria. En este cas hauran de presentar dos comptes justificatius del gasto, una per cada modalitat, conforme al que regula la base quinta.   ...
Quinta. Termini de presentació de les sol·licituds i documentació que cal presentar 1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.{de l' 1 al 23 de setembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia