martes, 25 de agosto de 2015

6 places de guàrdies (C2) interins. Ajuntament d'Igualada (Barcelona)

Per Decret del dia 22.7.2015 de la Regidora delegada de Dinamització Econòmica, Coneixement i Interior, s’ha resolt aprovar la convocatòria i les bases específiques que es corresponen amb les places que es detallen tot seguit, per a la selecció de les places vacants de personal funcionari en la plantilla de 2015.
Aquestes bases s’aplicaran, juntament amb les bases “comuns de selecció de personal funcionari interí i/o personal laboral interí de places vacants, i/o de contracte laboral per obra o servei determinat, acumulació de tasques i de relleu per a l’Ajuntament d’Igualada i/o els seus organismes autònoms municipals aprovades per Decret d’Alcaldia del dia 6.11.2014 i modificades per Decret del Regidor Delegat d’Hisenda i Interior de data 10 de març de 2015.
Les bases aprovades es corresponen a les places vacants següents:
CODI NUM.
CATEGORIA
ESCALA I SUBESCALA
SERVEI
GRUP
SISTEMA SELECCIÓ
6 places:

GOVSE.17
GOVSE.30
GOVSE.58
GOVSE.65
GOVSE.68
SMO.38
Guàrdies
Interins
Administració Especial/ Serveis Especials/Policia Local
Servei dels Serveis de Governació i Seguretat/Policia Local
C2
Concurs oposició lliure
La convocatòria i les bases s’han publicat al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Tauler d’Edictes de la Seu Electrónica de l’Ajuntament d’Igualada ( www.seu.cat/igualada) i al BOP del dia 4 d’agost de 2015. Alhora, s’ha publicat una esmena al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Tauler d’Edictes de la Seu Electrónica de l’Ajuntament d’Igualada i al BOP del dia 24 d’agost de 2015.
El termini de presentació d’instàncies per prendre part en els processos selectius serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà en que surti publicat aquest anunci al DOGC.{del 26 d'agost al 14 de setembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia