lunes, 31 de agosto de 2015

1 Auxiliar de Gestió - interinitat-. Ajuntament de Corbera de Llobregat. ( Barcelona)

Ajuntament de Corbera de Llobregat.  ANUNCI sobre convocatòria d'un procés selectiu.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb CVE-Núm. de registre 022015020756 de 25 d’agost de 2015, s’ha publicat l’anunci indicant on es troben publicades íntegrament les bases que hauran de regir el procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant nomenament interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball inclosos en la categoria d’auxiliar de gestió, mitjançant concurs-oposició.
El termini de presentació d’instàncies i sol·licituds per participar en el procés serà de 20 dies naturals comptats des del següent a aquell en què aparegui publicat aquest anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 1 al 20 de setembre de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament a la pàgina web i en el tauler d’anuncis de la corporació. www.corberadellobregat.cat/ Carrer de la Pau, 5, 08757 Corbera de Llobregat, Barcelona 936 50 02 11

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia