jueves, 28 de enero de 2016

1 Secretari Interventor -interinitat- (concurs de mèrits), de l'Ajuntament de Fornalutx (Mallorca-Illes Balears)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR DE FORMA INTERINA LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FORNALUTX, MITJANÇANT CONCURS
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte d’aquesta convocatòria la provisió, amb caràcter interí, de la plaça de Secretari Interventor de l’Ajuntament de Fornalutx, actualment vacant, reservada a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció. Ha quedat acreditada en l'expedient la impossibilitat de cobrir la plaça mitjançant un funcionari de carrera pertanyent a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
2. PROCEDIMENT SELECTIU
El procediment de selecció és el concurs de mèrits.
3. REQUISITS I CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS
Per ser admesos a aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques que es deriven del lloc a desenvolupar.
c) Tenir complits setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
e) Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions o en condicions d’obtenir-la en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds: llicenciat en dret, llicenciat en ciències polítiques i de l'administració, llicenciat en sociologia, llicenciat en administració i direcció d’empreses, llicenciat en economia, llicenciat en ciències actuarials i financeres, o el títol de grau corresponent.
Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acrediti, si fos el cas, l’homologació.
f) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal.
4. SOL·LICITUDS
4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, en les quals les persones aspirants han de declarar sota la seva responsabilitat que reuneixen tots els requisits exigits a la base tercera, segons model annex a la present convocatòria, s’adreçaran al batle i es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament en hores d'oficina.
4.2 El termini per presentar sol·licituds és de vuit dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 27 de gener al 4 de febrer de 2016, a.i.}
4.3 Si el darrer dia del termini fos inhàbil, es prorrogarà el termini fins al primer dia hàbil posterior.
4.4 Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
a) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit (anvers i revers).
c) El resguard del pagament de la taxa. L’import de la taxa es de 11,30€.
d) Una declaració responsable que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions.
e) La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb l’Ajuntament de Fornalutx.
f) La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen, en la forma que estableix la base 11ena d’aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia