miércoles, 27 de enero de 2016

borsa de treball de Tècnic/a d’Administració . Ajuntament de Calvià (Mallorca-Illes Balears)

Aprovar la convocatòria d’una borsa de treball de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ per cobrir llocs de treball a l’IFOC, pel sistema de concurs, d’acord amb les bases següents:
BASES
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:
- Denominació del lloc de treball: Tècnic/a d’Administració
- Nivell de titulació acadèmica: Grau/llicenciatura en: Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Sociologia,   Ciències del Treball, Ciències de l’educació, Dret, Empresarials, Econòmiques, LADE o qualsevol titulació equivalent, d’acord amb el Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre, d’homologacions de títols als del Catàleg de títols universitaris oficials, creat pel Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre.
- Nomenament com a funcionari/ària interí/ina
- Funcions: les pròpies de la seva categoria professional, emmarcades en l’àmbit d’agència de desenvolupament local i gestió de polítiques actives d’ocupació.
- És responsable com a tècnic superior del disseny, desenvolupament i seguiment dels projectes que li siguin assignats pel seu superior jeràrquic.
- Dur  a terme funcions d'assessorament, gestió, estudi, proposta i avaluació de projectes relacionats amb l'àmbit del desenvolupament estratègic.
- Trasllada les directrius i instruccions de treball i supervisa al personal que li sigui assignat, sota els criteris del superior jeràrquic.
- Elaboració d’ informes d'acord amb les instruccions i sota la supervisió dels seus superiors.
- Atenció al ciutadà quan li és requerit.
- Altres tasques similars que se li assignin d’acord a la categoria del lloc i per a la qual ha estat instruït, sota la supervisió i les directrius dels seus superiors.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de tècnics i tècniques d’administació per cobrir llocs de treball a l’IFOC.
El procés de selecció es durà a terme mitjançant concurs. A aquest objecte, la Comissió Tècnica de Valoració ha de dur a terme la valoració dels mèrits degudament acreditats pels aspirants en el moment de presentació d’instàncies d’aquells aspirants que superin l’exercici previst en la base 5.1 d’aquesta convocatòria.
2. TAXA PER OPTAR A PROVES DE SELECCIÓ: 22 €
3. REQUISITS DELS ASPIRANTS
a) Tenir la nacionalitat espanyola o una altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de la Llei de l'Estatut de l'Empleat Públic, Llei 7/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 89 de 13.4.07), es permeti l'accés a l'ocupació pública.
En aquest últim cas, per a les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i que del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, se n'ha d'acreditar el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o el certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir fets els 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que hagi estat separat, inhabilitat o acomiadat disciplinàriament.
En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents. No obstant l'anterior, en cas que l'aspirant tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, ha de presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial de valoració d’incapacitats de l’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS) que acrediti les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a la plaça a la qual aspira.
e) No estar sotmès a causa d'incompatibilitat específica.
f) Titulació acadèmica: Grau/llicenciatura en: Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Sociologia,   Ciències del Treball, Ciències de l’educació, Dret, Empresarials, Econòmiques, LADE o qualsevol titulació equivalent, d’acord amb el Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre, d’homologacions de títols als del Catàleg de títols universitaris oficials, creat pel Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre. Per a l'acreditació d'aquest requisit l'aspirant ha de lliurar original o còpia acarada del títol.
Si el títol procedeix d'un Estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat a la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, al RD 1665/1992 i a la resta de la normativa de transposició i desenvolupament.
g) Haver satisfet la taxa per optar a les proves de selecció de personal. D'acord a l'article 3 de l'ordenança reguladora de la citada taxa, estan exempts del pagament de la citada taxa les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta taxa es pot abonar en el compte BMN Sa Nostra ES75 0487 2025 29 2000002411 o en els Serveis Econòmics (Caixa) d'aquest Ajuntament, havent d'acompanyar a la sol·licitud de participació el corresponent justificant de pagament.
Per ser admès i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, basta que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds de participació que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies, excepció feta dels requisits dels apartats f) i g), que s'han d'acreditar en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en la convocatòria.
Si en qualsevol moment del procés selectiu la Comissió Tècnica de Valoració tengués coneixement que algun aspirant no compleix un o alguns dels requisits exigits en aquesta convocatòria, amb audiència prèvia de l'interessat haurà de proposar-ne l'exclusió al batle, i li comunicarà, als efectes oportuns, les inexactituds o falsedats consignades en la sol·licitud d'admissió.
Amb anterioritat al nomenament com a funcionari interí, l'interessat ha de fer constar la manifestació que no exerceix cap lloc o activitat en el sector públic dels que delimita l'article 1 de la Llei 53/84, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas de fer activitat privada ha de declarar-ho en el termini de deu dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que la Corporació pugui adoptar a aquest respecte acord de compatibilitat o incompatibilitat.
9. DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES
El termini per presentar la sol·licitud per formar part en aquest procés selectiu és de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà al de la publicació d'aquestes bases en el BOIB.{del 27 de gener al 12 de febrer de 2016, a.i.} Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'ha d'entendre prorrogat al primer dia hàbil següent. Els successius anuncis es publicaran únicament en el tauler d'anuncis de la corporació i en el web de l’Ajuntament (www.calvia.com).
Les sol·licituds s'han de presentar en el  Registre General de l’Ajuntament de Calvià, c/ Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1 (Calvià), o en qualsevol altre registre de l’Ajuntament. Les instàncies poden presentar-se també en la forma que indica l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia