jueves, 21 de enero de 2016

Plec de Clàusules Administratives Particulars, que han de regular la concessió administrativa d’ús privatiu per a l’explotació del Bar del Club de Convivència . Ajuntament Els Poblets.

Vist i examinat el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que han de regular la concessió administrativa d’ús privatiu per a l’explotació del Bar del Club de Convivència sito en Av. Mestre Vicent nº 5-7,  qualificat com bé de domini públic, la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 12 de gener de 2016 acorda sotmetre el mateix a informació pública mitjançant el present anunci per termini de trenta dies, comptadors des del dia següent al de la seua publicació en el BOP. {del 20 de gener al 18 de febrer de 2016, a.i.}
Durant dit termini l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals a fi de que se formulen les al·legacions que s’estimen pertinents. https://elspoblets.sedelectronica.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia