miércoles, 13 de enero de 2016

borsa de treball deTècnic/a de Serveis Personals (especialitat Educació Social). Ajuntament de Barberà del Vallès (Barcelona)

CODI CONVOCATÒRIA: BP15/001
Es fan públiques les bases específiques, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 15 de desembre de 2015, i la convocatòria, aprovada pel Decret núm. 2.966, de data 20 de desembre de 2015 de la tinenta d'alcaldia delegada de Recursos humans de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, del procediment selectiu per a la constitució d'una Borsa de treball del lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Personals, especialitat en Educació Social, d'acord amb la corresponent oferta pública d'ocupació.
La present convocatòria resta condicionada a la manca de presentació d'al·legacions a les bases específiques en el termini legalment establert.
BASES ESPECÍFIQUES
1a.- OBJECTE. 1.1. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs per torn lliure, per a la constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, per tal de proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es poguessin produir en el lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Personals.
1.2. L'esmentat lloc de treball es troba enquadrat en el grup de titulació A2 i tindrà assignades les retribucions i jornada de treball que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, els acords i convenis subscrits amb la representació del personal municipal i la legislació vigent.
1.3. Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès vigents en el moment de la convocatòria del procés selectiu.
2a.- TIPUS DE RELACIÓ. 2.1. El tipus de relació serà contracte laboral temporal.
3a. - FUNCIONS A DESENVOLUPAR. 3.1. Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Personals són les que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en el marc de la gestió de projectes de Serveis Personals, i concretament, en els següents àmbits:
- Gestió de projectes de Serveis Socials.
- Funcions establertes als Serveis Socials Bàsics a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials.
- Protecció a l' infància i l'adolescència.
- Gestió de plans comunitaris d'atenció a la infància i l'adolescència
- Projectes d'intervenció en medi obert
- Gestió de projectes d'atenció a la població nouvinguda.
- Projectes i xarxes de participació sòcioeducativa: plans educatius, taules d'infància, consells d'infants, ...
- Gestió d'altres projectes municipals d'intervenció social i comunitària en l'àmbit dels Serveis Personals.
4a.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. A més dels requisits generals detallats als apartats 2.1.1 de la base general 2a, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:
4.1. Titulació: Estar en possessió del grau universitari d'Educació Social.
4.2. Llengua catalana: Certificat de nivell de suficiència de català (C1). Les persones aspirants, que no puguin acreditar documentalment el nivell de català exigit, podran realitzar una prova d'exercicis de coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral, que acrediti el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell de suficiència de català (C1), d'acord amb els criteris emprats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori i es qualificarà d'apta o no apta.
4.3. Llengua castellana: Nivell superior (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Les persones aspirants, que no puguin acreditar documentalment el coneixement exigit de la llengua castellana, podran realitzar un exercici de redacció d'un text de 200 paraules, en el termini màxim de 30 minuts, i mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de 15 minuts i, si s'escau, es podrà comptar amb l'assessorament d'especialistes en la matèria. Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori i es qualificarà d'apta o no apta.
4.4. Satisfer la taxa que fixi les ordenances fiscals vigents per prendre part en concursos i oposicions tant de l'Ajuntament com dels seus organismes. Estaran exemptes d'aquesta taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les persones aspirants que estiguin en situació legal d'atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per prendre part en el procés. No procedirà la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
5a.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria. {del 14 de gener al 2 de febrer de 2016, a.i.}
5.2. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
5.3. Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès de qualsevol canvi de les mateixes.
5.4. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.  www.bdv.cat/es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia