miércoles, 27 de enero de 2016

borsa de treball d'Arquitecte/a Planejament. Ajuntament de Calvià (Mallorca-Illes Balears)

Ajuntament de Calvià Bases de la convocatòria d'una borsa de treball d'arquitecte/a Planejament.
Aprovar les bases per a la confecció d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, d’ARQUITECTE/A PLANEJAMENT, per ser nomenat posteriorment com a funcionari/ària interí/na.
BASES
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:
- Denominació del lloc de treball: arquitecte/a Planejament.
- Nivell de titulació acadèmica: grau/llicenciatura en Arquitectura.
- Nomenament com a funcionari/ària interí/ina
- Descripció de les funcions: les pròpies de la seva categoria professional, emmarcades en l’àmbit del servei de Planejament.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’arquitectes per cobrir llocs de treball en el servei de Planejament.
2. TAXA PER OPTAR A PROVES DE SELECCIÓ: 22 €
3. REQUISITS DELS ASPIRANTS
a) Tenir la nacionalitat espanyola o una altra en els casos en què, d’acord amb l’article 57 de la Llei de l’Estatut de l'Empleat Públic, Llei 7/2007, de 12 d’abril (BOE núm. 89 de 13.4.07), es permeti l’accés a l’ocupació pública.
En aquest últim cas, per a les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i que del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, se n’ha d’acreditar el coneixement mitjançant l’aportació del diploma d’espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o el certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació d’estar en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir fets els 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que hagi estat separat, inhabilitat o acomiadat disciplinàriament.
En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents. No obstant, en cas que l’aspirant tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, ha de presentar, d’acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial de valoració de minusvàlids de l’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS) que acrediti les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a la plaça a la qual aspira.
e) No estar sotmès a causa d'incompatibilitat específica.
f) Titulació acadèmica: grau/llicenciatura en Arquitectura. Per a l'acreditació d'aquest requisit l'aspirant ha de lliurar original o còpia acarada del títol.
Si el títol procedeix d'un Estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat a la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, al RD 1665/1992 i a la resta de la normativa de transposició i desenvolupament.
g) Coneixements de la llengua catalana, nivell B2, que s'ha d'acreditar formalment mitjançat original o fotocòpia acarada del certificat expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura y Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).
h) Haver satisfet la taxa per optar a les proves de selecció de personal. D'acord a l'article 3 de l'ordenança reguladora de la citada taxa, estan exempts del pagament de la citada taxa les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta taxa es pot abonar en el compte BMN Sa Nostra ES75 0487 2025 29 2000002411 o en els Serveis Econòmics (Caixa) d'aquest Ajuntament, havent d'acompanyar a la sol·licitud de participació el corresponent justificant de pagament.
Per ser admès basta que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds de participació que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies, excepció feta dels requisits f), g) i h), que s'han d'acreditar en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en la convocatòria.
Si en qualsevol moment del procés selectiu, la Comissió Tècnica de Valoració tengués coneixement que algun aspirant no compleix un o varis dels requisits exigits en aquesta convocatòria, prèvia audiència de l'interessat, n’ha de proposar la seva exclusió al batle, i comunicar-li, als efectes oportuns, les inexactituds o falsedats consignades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió.
Amb anterioritat al nomenament com a funcionari interí, l'interessat ha de fer constar la manifestació que no exerceix cap lloc o activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/84, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas de realitzar activitat privada ha de declarar-ho en el termini de deu dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que la Corporació pugui adoptar sobre aquest tema acord de compatibilitat o incompatibilitat.
9. DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES
D’acord a l’article 4, apartat 7 del Reglament que regula el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l’Ajuntament de Calvià, el termini per presentar la sol·licitud per formar part en aquest procés selectiu és de vuit dies hàbils a comptar de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.{del 27 de gener al 4 de febrero de 2016, a.i.} Els successius anuncis es publicaran únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el web de l'Ajuntament www.calvia.com.
Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià, c/ Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1 (Calvià), o en qualsevol altre registre de l'Ajuntament. Les instàncies poden presentar-se també en la forma que indica l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia