domingo, 17 de enero de 2016

exàmens teoricopràctics per a l’obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial, a realitzar durant l’any 2016

Primer Aprovar les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics als quals es refereix el Capítol V de l’Ordre de 23 d’abril de 1997, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, així com regular el procediment d’expedició dels carnets professionals i de les certificacions acreditatives de la superació d’aquestes proves, les quals figuren en l’annex I de la present resolució, que regiran durant l’any 2016.
Segon Establir el calendari per a l’any 2016, que figura en l’annex II, per a la presentació de sol·licituds als efectes de ser admès a les proves assenyalades en el punt primer de la present resolución.
ANNEX I
Bases de les convocatòries i procediment d’expedició de carnets professionals i certificacions acreditatives de la superació dels exàmens teoricopràctics
Les presents bases regiran en les convocatòries de les proves assenyalades en l’article 12 de l’Ordre de 23 d’abril de 1997, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, per a l’obtenció dels carnets o certificacions acreditatives de la superació dels exàmens teoricopràctics indicats en la base 1.
Base 1. Àmbit d’aplicació Els carnets professionals i certificacions acreditatives de la superació dels exàmens teoricopràctics, segons corresponga, són les següents:
– TE: Carnet professional d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.
– IPPL-I: Instal·lador de Productes Petrolífers Líquids de Categoria I.
– IPPL-II: Instal·lador de Productes Petrolífers Líquids de Categoria II.
– RPPL-III: Reparador de Productes Petrolífers Líquids de Categoria III.
– GA: Instal·lador de Gas categoria A.
– GB: Instal·lador de Gas categoria B.
– GC: Instal·lador de Gas categoria C.
– OC: Operador Industrial de Calderes.
– GT: Carnet d’operador de Grua Torre (gruista).
– GMA: Carnet d’operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria A.
– GMB: Carnet d’operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria B.
– GMPA: Carnet d’operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria A, Subcategoria de «ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les Societats Estatals d’Estiba i Desestiba». (Subcategoria denominada amb la codificació abreviada «de ports»).
– GMPB: Carnet d’operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria B, Subcategoria de «ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les Societats Estatals d’Estiba i Desestiba». (Subcategoria denominada amb la codificació abreviada «de ports»).
Base 2. Requisits dels candidats 2.1. Per a ser admesos a la realització de les proves, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
2.1.1 Per a l’especialitat «d’operador de Grua Torre (gruista
a) Ser major d’edat.
b) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria.
c) La superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada segons el que disposa el punt 4 de l’Annex VI del Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions (BOE 170, 17.07.2003), modificat pel Reial Decret 560/2010, de 7 de maig (BOE 125, 25.05.2010).
d) La superació d’un examen mèdic, segons el que disposa el Reial Decret 836/2003, modificat pel Reial Decret 560/2010.
2.1.2 Per a l’especialitat «d’operador de Grua Mòbil Autopropulsada«
a) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria.
b) Tindre complits 18 anys en el moment de realitzar la sol·licitud del curs habilitador.
c) La superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada
– Per a operador de Grua Mòbil Autopropulsada segons el que disposa el punt 4 de l’annex VII del Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària MIEAEM-4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades (BOE 170, 17.07.2003) i modificat pel Reial Decret 560/2010, de 7 de maig (BOE 125, 25.05.2010).
– Per a operador de Grua Mòbil Autopropulsada en l’especialitat de Ports segons el que disposa l’annex de la Resolució de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d’Indústria i Consum, de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual s’adapta la Resolució de 7 d’octubre de 2003, de la Direcció General d’Indústria i Investigació Aplicada de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s’incorpora l’especialitat de professional autoritzat denominada «operador de grua mòbil autopropulsada» a les característiques pròpies dels ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les societats estatals d’Estiba i Desestiba (DOGV 17.07.2005).
d) La superació d’un examen mèdic segons el que disposa el Reial Decret 837/2003, modificat pel Reial Decret 560/2010.
2.1.3 Per a l’especialitat «d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis»
a) Ser major d’edat.
b) Tindre els coneixements teòrics i pràctics sobre instal·lacions tèrmiques en edificis justificats per mitjà de: b.1. Acreditació de formació mínima segons el que disposa la Resolució de 4 de desembre de 2012, de la Direcció General d’Indústria (DOCV 6930, 26.12.2012) de posseir alguna de les titulacions següents:
– Tècnic superior en Desplegament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (família professional d’Instal·lació i Manteniment)
– Tècnic superior en Desplegament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció (família professional de Manteniment i Serveis a la Producció)
– Tècnic auxiliar de Llanterneria (branca Construcció i Obres)
– Tècnic auxiliar en Instal·lacions d’Aigua, Gas i Calefacció (branca Construcció i Obres)
– Tècnic auxiliar en Instal·lació i Manteniment d’Equips de Fred i Calor (branca Electricitat i Electrònica)
Tot això sense perjuí de normativa posterior que indique l’acceptació d’altres acreditacions de formació mínima.
Les titulacions han d’haver sigut obtingudes en un centre oficial de formació professional. Quan les titulacions s’hagen obtingut en l’estranger s’haurà d’estar en possessió de la credencial que acredite l’homologació de títols estrangers de nivells no universitaris, atorgada pel Ministeri d’Educació, tot això sense perjuí del procediment establit en el Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, aplicable a reconeixement de qualificacions professionals a ciutadans de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa.
b.2. O bé:
– Justificar haver rebut i superat un curs teòric i pràctic de coneixements bàsics i un altre sobre coneixements específics en instal·lacions tèrmiques d’edificis, impartit per una entitat reconeguda per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, amb la durada i el contingut indicats en els apartats 3.1 i 3.2 de l’apèndix 3 del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, i
– Acreditar una experiència laboral, almenys, de tres anys en una empresa instal·ladora o mantenidora com a tècnic.
S’acreditarà l’experiència per mitjà de:
a) Certificats subscrits per la persona representant o les persones representants de la o les empreses instal·ladores o mantenidores en què s’acredite que l’interessat ha realitzat treballs d’instal·lació o de manteniment, especificant quins. Aquests certificats, almenys, comprendran entre tots ells un període de tres anys d’experiència. En els citats certificats es farà menció expressa al certificat de registre d’empresa instal·ladora o mantenidora de calefacció i ACS i climatització (o bé en instal·lacions tèrmiques en edificis), atorgats per la Comunitat Valenciana o per una altra Comunitat Autònoma. Quan aquestes empreses no hagen sigut autoritzades o habilitades en aquesta Comunitat Autònoma, l’interessat haurà d’aportar còpia del certificat de registre d’empresa en què conste la validesa i vigència del document esmentat durant el període al·legat.
b) Certificació referida al període de treball, de la cotització del treballador en l’empresa, expedida per l’òrgan corresponent de la Seguretat Social (vida laboral); i
c) Fotocòpia del contracte laboral i les seues modificacions, diligenciats per l’Oficina d’Ocupació, en el que ha de figurar contractat l’interessat com a «oficial» o com a «tècnic» en les professions pròpies d’aquest reglament. No s’admetrà la figura de «peó», sent indiferent per a la «d’oficial» qualsevol de les categories «primera», «segona» o «tercera».
2.1.4 Per a la resta d’especialitats
a) Tindre complits els setze anys i plena capacitat d’obrar.
2.2. Els requisits enumerats en la base 2.1 hauran de posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre en el moment d’expedició del corresponent carnet o certificació acreditativa de la superació de l’examen teoricopràctic.
Base 3. Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa dels requisits 3.1. Els qui desitgen prendre part en aquestes proves podran optar per omplir l’imprès que apareix disponible en el sistema telemàtic de preregistre de sol·licituds en l’adreça electrónica:
http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web en l’apartat «Tràmits i consultes web», enllaç «Examen d’instal·ladors: Preregistre de sol·licituds» o bé la instància que apareix en l’annex III, la qual li serà facilitada gratuïtament en els Serveis Territorials d’Indústria i Energia de les tres províncies, en la Direcció General d’Indústria i Energia així com en qualsevol de les Oficines PROP. L’ompliment telemàtic del mencionat imprès suposarà el preregistre administratiu de la informació esmentada, però no eximeix de l’obligació de presentar-la en el Servei Territorial d’Indústria i Energia, junt amb la resta de documentació, que, si és el cas, siga necessària.
La relació de documents exigits i de titulacions arreplegades en el model de sol·licitud que figura en el mencionat Annex III, té caràcter informatiu havent d’estar, en tot cas, al que disposa la regulació explicitada en la base 2.
Així mateix, com a conseqüència de les posteriors modificacions i actualitzacions que puguen patir, les quals no depenen d’aquest òrgan directiu, les direccions dels llocs d’internet a què es refereix la present resolució tenen caràcter merament informatiu, i la seua única finalitat és orientar i facilitar als interessats en les proves convocades, l’accés telemàtic als distints procediments administratius que ofereix aquest Departament.
Només es podrà sol·licitar realitzar les proves selectives per a l’obtenció d’un mateix carnet o certificació acreditativa de la superació dels exàmens teoricopràctics, segons l’annex III, en una única província dins de la mateixa convocatòria.
A la instància indicada, amb independència de la via utilitzada per al seu ompliment de les assenyalades anteriorment, s’acompanyarà la següent documentació corresponent a cada interessat:
a) Original i còpia o còpia compulsada del document acreditatiu de la identitat (DNI o NIE o passaport) de la persona sol·licitant. No serà necessari aportar aquest document, si la persona sol·licitant autoritza expressament l’Administració per a la seua consulta telemàtica directa per mitjà del Sistema de Verificació i Consulta de Dades d’Identitat, de conformitat amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
b) Original i còpia, o còpia degudament autentificada dels documents que acrediten el compliment dels requisits assenyalats en les bases 2.1.
c) El justificant, degudament validat per qualsevol banc, caixa d’estalvis o entitats de crèdit del fet que actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació amb la Generalitat, d’haver abonat l’oportuna taxa administrativa relativa als drets d’examen. La presentació d’aquest document només es podrà efectuar quan l’interessat haja omplit i obtingut el rebut de pagament de la taxa a través d’internet en la pàgina web de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, accessible seguint la següent ruta d’enllaços: Anar a l’adreça d’internet http://www.indi.gva.es/consultasweb
– Seleccionar «SARA Taxes»
– S’obri una nova finestra en què es realitza la «Descripció de l’aplicació» i detalla instruccions per a «l’Ompliment telemàtic del model». Al final de la pàgina, punxar amb el cursor en «Càlcul de la taxa i generació d’impresos per internet».
– S’obrirà una nova finestra i cal seleccionar «9800-Taxa per activitats industrials».
– En seleccionar la icona de «Confecció en línia i descàrrega del model» s’obri una finestra «Generació de Taxes d’Indústria-Model 9800». En el primer menú desplegable seleccionar «Exàmens per a nous carnets i instal·ladors. Renovacions». Seleccionar una «taxa» triant la prova a què desitja presentar-se. El sistema l’informarà de la taxa associada al tràmit.
– A continuació polse «Enviar». S’obrirà una nova finestra amb el formulari associat. Omplir el formulari i seguir la resta de passos que l’aplicació li indica.
Així mateix, les formes i llocs de pagament del rebut associat a la taxa es poden consultar en el web de la conselleria http://www.indi.gva. es/consultasweb, en «SARA taxes».
En cas de no seguir aquest procediment telemàtic, el rebut d’abonament per a fer efectiva la taxa serà emès pel Servei Territorial d’Indústria i Energia a què es dirigisca la documentació assenyalada en els incisos a) i b) precedents, havent de ser presentat amb posterioritat, i sempre dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.
En l’Annex IV s’indiquen les direccions d’emplaçament, números de telèfon i fax dels Serveis Territorials d’Indústria i Energia i de la Direcció General d’Indústria i Energia, als quals podran dirigir-se els interessats per a obtindre informació relacionada amb la present resolució.
3.2. La presentació de la documentació assenyalada en la base anterior es realitzarà, preferiblement, en el Registre del Servei Territorial d’Indústria i Energia corresponent a la província en què l’aspirant desitge realitzar les proves (segons l’Annex IV), o en la forma establida en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Els terminis de presentació de sol·licituds per a les convocatòries ordinàries durant 2016 seran els assenyalats en l’annex II de la present resolució.
Per als carnets IPPL-I, IPPL-II i RPPL-III, TE, GMPA i GMPB es realitzarà una única convocatòria anual, realitzant dues convocatòries per a la resta de carnets. La convocatòria única coincidirà amb la segona convocatòria de la resta d’especialitats.  ...
ANNEX II
Calendari de presentació de sol·licituds per a les convocatòries ordinàries del 2016
Els terminis per a la presentació de sol·licituds per a l’admissió als exàmens teoricopràctics als que es refereix el capítol V de l’Ordre de 23 d’abril de 1997, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç per a l’any 2016 seran els següents:
CARNET / CERTIFICAT DE QUALIFICACIÓ INDIVIDUAL - CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES
Instal·lador de Gas categoria A
Instal·lador de Gas categoria B

Instal·lador de Gas categoria C
Operador Industrial de Calderes
Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. categoria A
Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. categoria B
Operador de Grua Torre (gruista)
Convocatòria 1/2016 : Del 22 de febrer al 3 de març de 2016, ambdós inclosos
Convocatòria 2/2016 : Del 15 al 26 de setembre de 2016, ambdós inclosos
-------------------------------------------
Instal·lador tèrmic en edificis
Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. categoria A, subcategoria de «ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les Societats Estatals d’Estiba i Desestiba»

Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. categoria B, subcategoria de «ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les Societats Estatals d’Estiba i Desestiba»
Instal·lador de Productes Petrolífers Líquids de Categoria I
Instal·lador de Productes Petrolífers Líquids de Categoria II
Reparador de Productes Petrolífers Líquids de Categoria III
Convocatòria 2016 : Del 15 al 26 de setembre de 2016, ambdós inclosos

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia