lunes, 11 de enero de 2016

borsa d'Arquitectes superior -interins-. Ajuntament de Pollença. (Mallorca-Illes Balears)

Base 1ª.- Objecte de les bases específiques
Vinculació: funcionari interí
Escala: administració especial
Subescala: tècnica
Classe tècnica: superior
Denominació: arquitecte
Grup: A-1
Es tracta de la creació d’una borsa d’interins per cobrir les necessitats relatives a les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari interí segons el que preveu l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears.
Aquesta borsa quedarà sense efecte quan se substitueixi per la borsa sorgida de la propera convocatòria de les places vacants. En altre cas, aquesta borsa tendrà una vigència màxima de tres anys des de la publicació del llistat definitiu.
El personal que prengui possessió com a funcionari interí cessarà en les seves funcions una vegada es reincorpori el funcionari de carrera al qual substitueix sense que això doni dret a cap indemnització, d’acord amb la legalitat vigent.
Base 2ª.- Requisits dels aspirants
1.- Per prendre part a les proves selectives els aspirants han de posseir o complir, en la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a) Ser espanyol o ciutadà d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en els quals sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes prevists a la llei estatal que regula aquesta matèria, amb excepció de les places per a les quals a les bases específiques es limiti l'accés als aspirants de nacionalitat espanyola.
En virtut de la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la LO 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i del RD 864/2001 del Reglament d’execució, tenen dret d’accés a l’administració pública com a personal laboral els estrangers residents legalment a Espanya.         
b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de llicenciat en arquitectura, o del grau universitari més el màster que habilita per a l’exercici de la professió d’arquitecte superior exigit legalment, en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
A efectes de la titulació exigida per a l’ingrés es tindran en compte les equivalències de titulacions establertes a la normativa vigent.
d) No patir cap malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi el normal exercici de les funcions.
e) No haver estat separat del servei de l'Estat, de l'administració local o autonòmica o dels organismes que en depenguin per cap expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que en el seu estat impedeixi l'accés a la funció pública, si es tracta d'aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola d'acord amb el que s'estableix a la lletra a) d'aquesta base.
f) No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.
g) Si és el cas, disposar de la resta dels requisits assenyalats a les bases específiques de la plaça a la qual s’opta.
h) Coneixement de la llengua catalana. L'aspirant ha de tenir el certificat de nivell de suficiència (C-1) de la Conselleria d’Educació i Universitat, nivell C o equivalent. Aquest requisit s’ha d’acreditar quan s’efectua la sol·licitud mitjançant la presentació de la documentació assenyalada a la lletra e) de l'apartat 2 de la base 3, o, si és el cas, mitjançant la realització i superació de la prova que, amb aquesta finalitat, s'estableixi.
2.- Tots els requisits exigits s'han de posseir el dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant el procés selectiu.
3.- En qualsevol moment del procés selectiu, si el Tribunal té coneixement que  algun dels aspirants no compleix els requisits exigits per a la convocatòria, n'haurà de proposar l'exclusió a la Batlia, amb l'audiència prèvia de l'interessat, fent constar les causes que justifiquen la proposta. La Batlia resoldrà el que procedeixi en dret.
Base 3ª.- Presentació de sol·licituds
1.- Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament dins el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà del dia de la publicació de les Bases al BOIB {del 10 al 27 de gener de 2016, a.i.}, i s'han de dirigir a la Batlia de l’Ajuntament de Pollença.
També es poden presentar en la forma prevista a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener.
2.- A més de les dades de caràcter personal i professional que han de constar a la sol·licitud, els aspirants hi han de consignar les dades i acompanyar la documentació que s'assenyala a continuació:
a) Indicar la plaça a la qual s'opta.
b) Manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2 i a les bases específiques per a la plaça en qüestió, referides sempre a la data d'acabament del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds. Aquesta manifestació no serà extensiva al requisit del coneixement de la llengua catalana, el qual  s'haurà d'acreditar en la forma que s'estableix a l'apartat e) de la present base.
c) Relacionar, seguint el mateix ordre d'exposició que consta en el barem de mèrits, els mèrits al·legats pels aspirants a la fase de concurs. Aquests mèrits s'han d'acreditar documentalment mitjançant certificacions, diplomes, títols, etc., originals o fotocòpies compulsades, en la forma indicada a la base 6.
Els mèrits al·legats però no justificats en la forma indicada a les presents bases no seran valorats pel Tribunal qualificador.
d) Acreditar el requisit del coneixement de la llengua catalana. Per a l'acreditació d'aquest requisit s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, el certificat emès per la Conselleria d’Educació i Universitat o equivalent, que correspongui al nivell de coneixements fixat per a la plaça a la qual s'opta.
En el cas que l'aspirant no acrediti estar en possessió de l'esmentat certificat  haurà de realitzar, i superar, un exercici sobre coneixements de la llengua catalana corresponent al nivell fixat per a la plaça. No superar aquesta prova comporta l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.
3.- La Batlia, per si mateixa o a proposta del Tribunal qualificador, podrà sol·licitar, a l'efecte procedent, que les persones interessades acreditin els punts on se suposa que han incorregut en inexactitud o falsedat a l'hora de formular la sol·licitud corresponent.
4.- Si la sol·licitud presentada no compleix els requisits assenyalats a la convocatòria, es requerirà els interessats, mitjançant publicació en el tauler d'edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament, per tal que, en el termini de deu dies hàbils comptadors des d'aquesta publicació, esmenin la falta o adjuntin el document que sigui preceptiu, amb l'advertència de considerar no presentada la sol·licitud si no s'acompleix el requeriment.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia