miércoles, 20 de enero de 2016

borsa de personal administratiu (C1) Ajuntament de Torelló ( Barcelona )

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de gener de 2016 es publiquen les bases específiques que regiran el procés selectiu per a l'establiment d'una borsa de personal administratiu que ha de servir per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es puguin originar durant el termini d'un any des de la fi del concurs-oposició i en els llocs de treball d'aquesta categoria:
Denominació: Administratiu/va
Escala: Administració General
Subescala: Administrativa
Subgrup: C1
Nivell: 14
Modalitat de selecció: Concurs-oposició lliure
Les bases específiques que regulen el procediment selectiu varen ser aprovades per resolució de l'alcalde de data 30 de desembre de 2015.
Les bases generals, que junt amb les específiques regulen aquests procés, estan aprovades per resolució de l'alcalde de data 7 d'agost de 2008 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 197, de 16 d'agost de 2008 (pàg. 76 a 82).
El termini de presentació d'instàncies finalitzarà transcorreguts vint dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 21 de gener al 9 de febrer de 2016, a.i.}
La resta d'anuncis relacionats amb aquest procés de selecció es publicaran al taulell electrònic d'anuncis de l'Ajuntament de Torelló i a la pàgina web de l'Ajuntament http://www.ajtorello.cat .

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia