jueves, 21 de enero de 2016

1 redactor/a locutor/a d'informatius (C2) per a l'emissora municipal. [15-TEMP04]Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Barcelona)

[Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7042 - 21.1.2016]
Per la Junta de Govern Local del dia 22 de desembre de 2015 s'han aprovat les Bases específiques i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de redactor/a locutor/a d'informatius per a l'emissora municipal Olesa Ràdio.
LA TAXA REGULADORA DE DRETS D'EXAMEN FIXADA SEGONS L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, I ASSENYALADA EN FUNCIÓ DEL GRUP DE CLASSIFICACIÓ C2 SERÀ DE 12,20€
Les persones que presentin documentació de l'Institut Nacional d'Ocupació i/o del Servei Català d'Ocupació, de la qual s'acrediti i constati la situació de desocupació, tindran una bonificació del 100% de la taxa, segons l'article 7 de l'ordenança fiscal número 26 que regula les taxes de drets d'examen de l'any 2016.
.....
PROCÉS SELECTIU 15-TEMP04
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per cobrir temporalment un lloc de treball de redactor/a locutor/a d'informatius per a l'emissora municipal Olesa Ràdio, amb una dedicació de jornada complerta i una retribució anual bruta de 15.618,28 €, que es regiran per les bases generals exposades al BOPB de data 27 de juny de 2012 i les bases específiques següents.
Les funcions i tasques generals seran les contemplades en el Manual d'Organització Municipal i a la Relació de llocs de treball, trobant-se entre les mateixes les següents:
- Producció, redacció i locució d'informatius i programes diversos a l'Emissora Municipal.
- Cercar la informació i la documentació necessària que es requereixi pel funcionament ordinari de l'àmbit.
- Seguiment informatiu dels actes oficials.
- Enregistraments de falques, entrevistes i programes.
- Retransmetre sessions plenàries de l'Ajuntament i programes o esdeveniments especials que s'emetin des de fora dels estudis centrals.
- Col·laborar en la presentació d'actes oficials o populars organitzats des de l'Ajuntament sempre que el Regidor/a ho requereixi.
Son funcions específiques a desenvolupar en aquest lloc de treball les següents (les funcions que es defineixen a continuació són enunciatives no limitatives):
- Col·laborar en la confecció i dinamització de la Intranet i Web Municipals.
- Actualització de les xarxes socials municipals.
- Suport en el desenvolupament de projectes d'imatge.
- Suport a la implementació dels processos i tràmits digitals de l'Ajuntament.
- Desenvolupament de processos telemàtics.
Primera. Requisits específics
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants hauran de:
a) Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional de 1er Grau o equivalent.
b) Acreditar experiència en ràdio i/o premsa local o comarcal
c) Acreditar experiència en la gestió de pàgines web i xarxes socials
d) Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents, que s'hauran d'aportar en el moment de presentar la instancia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia