martes, 26 de enero de 2016

ajudes i subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l’autonomia personal i de l’accessibilitat. Bases.

Índex
Preàmbul
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte 1. La present ordre estableix les bases per a la concessió de les subvencions i ajudes per a l’atenció a persones amb diversitat funcional i per a la promoció de l’autonomia personal i de l’accessibilitat, per mitjà de les actuacions següents:
a) Subvenció per al manteniment de centres d’atenció social a les persones amb diversitat funcional.
b) Subvenció per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d’autonomia personal de persones amb diversitat funcional.
c) Ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal, que podran tindre diverses modalitats.
d) Ajudes personals per a l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional.
e) Subvencions per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic en l’àmbit de la competències assignades a la direcció general competent en matèria de diversitat funcional.
f) Subvencions per a finançar projectes d’inversió en equipament i obres en centres d’atenció a persones amb diversitat funcional.
2. Es consideren com a objecte d’ajudes personals per a facilitar l’autonomia personal les següents:
a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques en l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.
3. Es considera com a persones amb diversitat funcional les persones amb discapacitat, que compleixen les condicions legals, que estableix l’article 4.2 de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre
Article 2. Compatibilitat de les ajudes
Article 3. Convocatòria i procediment de concessió
Article 4. Clàusules socials
Article 5. Obligacions dels beneficiaris
Títol II. Bases generals
Capítol I. Procediment
Article 6. Sol·licituds
Article 7. Esmena de sol·licituds
Article 8. Ordenació i instrucció
Article 9. Comissió d’avaluació
Article 10. Resolució
Article 11. Recursos
Article 12. Supòsits i criteris de modificació de la resolució
Capítol II. Subvenció per al manteniment de centres d’atenció social a les persones amb diversitat funcional
Article 13. Sol·licitant i beneficiaris
Article 14. Obligacions dels beneficiaris
Article 15. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció
Article 16. Despeses subvencionables
Article 17. Pagament de la subvenció
Capítol III. Subvenció per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional
Article 18. Sol·licitant i beneficiaris
Article 19. Obligacions dels beneficiaris
Article 20. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció
Article 21. Despeses subvencionables
Article 22. Pagament de la subvenció
Capítol IV. Ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal
Article 23. Sol·licitant i beneficiaris
Article 24. Obligacions dels beneficiaris
Article 25. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció
Article 26. Despeses subvencionables
Article 27. Pagament de la subvenció
Capítol V. Ajudes personals per a l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional
Article 28. Sol·licitant i beneficiaris
Article 29. Obligacions dels beneficiaris
Article 30. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i la seua ponderació
Article 31. Despeses subvencionables
Article 32. Causes de modificació de la resolució
Article 33. Pagament de la subvenció
Capítol VI. Subvencions per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic
Article 34. Objecte, fins i modalitats
Article 35. Sol·licitant i beneficiaris
Article 36. Actuacions excloses
Article 37. Obligacions dels beneficiaris
Article 38. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció
Article 39. Despeses subvencionables
Article 40. Pagament de la subvenció
Capítol VII. Subvencions per a projectes d’inversió en equipament i obres de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional
Article 41. Objecte, fins i modalitats
Article 42. Sol·licitants i beneficiaris
Article 43. Obligacions dels beneficiaris
Article 44. Criteris de valoració de les sol·licituds per a adquisició d’equipaments i de vehicles de transport col·lectiu
Article 45. Criteris de valoració de les sol·licituds per a realització d’obres d’adequació i reforma en centres
Article 46. Despeses subvencionables
Article 47. Pagament de la subvenció
Títol III. Disposicions comunes de gestió econòmica i règim sancionador
Article 48. Subcontractació de les activitats subvencionades
Article 49. Pagament de la subvenció
Article 50. Termini i forma de justificació de les ajudes
Article 51. Pla de control
Article 52. Tipus de control a efectuar en les ajudes i subvencions
Article 53. Reintegrament i minoració de les ajudes
Article 54. Règim sancionador
Disposicions addicionals
Primera. Requisits dels centres d’atenció a persones amb diversitat funcional
Segona. Informació i publicitat de les subvencions concedides
Disposicions finals
Primera. Dret supletori
Segona. Instruccions
Tercera. Entrada en vigor

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia