viernes, 15 de enero de 2016

2 beques per a realitzar tasques de suport i d’ajuda a la docència de llicenciats o amb el grau en Belles Arts per a l’Escola Municipal de Belles Arts d’Alcoi, per a l’any 2016.

Ajuntament d’Alcoi. BASES CONVOCATÒRIA DE DUES BEQUES PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS D'ALCOI 2016 ... convocatòria de dues beques per a realitzar tasques de suport i d’ajuda a la docència de llicenciats o amb el grau en Belles Arts per a l’Escola Municipal de Belles Arts d’Alcoi, per a l’any 2016.BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE DUES BEQUES PER A L’ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS D’ALCOI
1. La duració de les beques serà de gener a juny de 2016 i d’octubre a desembre de 2016. 2. La seua dotació econòmica serà de 683,33 € mensuals bruts cadascuna, per un total de 6.149,97 € cadascuna, aplicables a la partida del Pressupost de 2016, i estarà supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el Pressupost Municipal de 2016.

3. L’ingrés de la dotació de les beques es realitzarà mensualment si no hi ha abans renúncia expressa a les beques. En aquest últim cas s’abonarà el prorrateig pels dies reals de compliment de les beques, després de l’informe previ de la directora de l’Escola Municipal de Belles Arts d’Alcoi. 4. Els becaris/les becàries realitzaran les tasques específiques de les beques a les dependències de l’Escola Municipal de Belles Arts d’Alcoi, situades a l’edifici del Viaducte de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi i cedides a l’Ajuntament d’Alcoi. 5. Segons el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, queden assimilats a treballadors per compte alié, a efectes de la seua inclusió en el Règim General de la Seguretat Social, els que participen en programes de formació finançats per entitats o organismes públics o privats que, vinculats a estudis universitaris o de formació professional, no tinguen caràcter exclusivament lectiu sinó que incloguen la realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats i comporten una contraprestació econòmica per als afectats, qualsevol que siga el concepte o la forma en què es perceben, sempre que la realització dels dits programes no donen lloc a una relació laboral que determine la seua alta en el règim de la Seguretat Social respectiu. 6. Segons l'Ordenança Reguladora de l'adjudicació de beques de pràctiques per a universitaris i estudiants de Formació Professional a l'Ajuntament d'Alcoi (article 1.c les beques de pràctiques s'adjudicaran a titulats universitaris o de formació professional, la data d'expedició del títol dels quals no siga superior a 2 anys).En concret, els becaris/les becàries realitzaran pràctiques formatives, no lectives, relacionades amb les tasques pròpies d’aquesta Escola Municipal de Belles Arts.
7. Les beques convocades s’adjudicaran mitjançant concurs entre els diversos aspirants presentats que reunisquen els requisits següents i els acrediten documentalment: a) Ser resident a l’Estat espanyol. b) Ser titulats universitaris de Belles Arts, la data d'expedició del títol dels quals no siga superior a 2 anys. O bé estar cursant el grau de Belles Arts i haver superat com a mínim el 70% dels crèdits.
c) Declaració responsable d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. d) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que li impedisquen d’obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques establertes en l’art. 13 de la Llei General de Subvencions. 8. Les sol·licituds es realitzaran mitjançant una instància adreçada al Sr. alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi, tot indicant-hi “Beques per a realitzar tasques de suport i d’ajuda a la docència a l’Escola Municipal de Belles Arts” i s’hauran de presentar al Registre d’Entrada d’aquest Ajuntament (C/ Sant Llorenç, 6, 03801 Alcoi), o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. El model de sol·licitud podrà recollir-se al mateix Ajuntament o al mateix web municipal (http://www.alcoi.org).El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP). {del 14 al 24 de gener de 2016, a.i.} Així mateix, la convocatòria serà anunciada a través del tauler d’anuncis i la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi, i mitjançant un anunci inserit en un periòdic local. Si l’últim dia fóra inhàbil, s’entendrà que el termini expira el primer dia hàbil següent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia