martes, 19 de enero de 2016

tècnics/iques superiors en dret, amb caràcter no permanent. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de desembre de 2015, es van publicar les bases que han de regir en el concurs oposició convocat per seleccionar diferent personal, amb caràcter no permanent, tècnics/ques Superiors en Dret.
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 20 de gener al 8 de febrer de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquest concurs oposició es faran públics al tauler d' anuncis d' aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal. www.l-h.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia