miércoles, 13 de enero de 2016

1 plaça d'agent de la policia local, (C2) de l' Ajuntament de Cambrils (Tarragona)

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2015, va aprovar la convocatòria que regirà el procés de selecció per a cobrir:
- 1 Plaça de caporal de la policia local, funcionari de carrera, grup C, subgrup C2, a cobrir el sistema de concurs oposición torn reservat a la promoció interna
- 1 plaça d'agent de la policia local, funcionari de carrera, grup C, subgrup C2, a cobri pel sistema de concurs oposició lliure
Les bases que regiran aquesta convocatòria seran les aprovades per la JGL el 23/12/2015 publicades al BOPT núm. 3 de 7/1/2016
Les bases, els models normalitzats, així com informació referent als processos i situació dels aspirants, es podran consultar i obtenir en l'adreça electrònica de l'Ajuntament de Cambrils, www.cambrils.org, Recursos humans / Processos de selección)
... Aquestes bases es troben inserides en el tauler d'edictes municipal i es poden consultar a l'adreça electrònica: http://www.cambrils.org (Recursos Humans: Processos de selecció), així com les bases generals. Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci de la última convocatòria en el BOPT, DOGC {del 13 de gener a l' 1 de febrer de 2016, a.i.} o BOE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia