lunes, 11 de enero de 2016

1 Director/a - Gerent de la Fundació Teatre Principal de Palma. Consell Insular de Mallorca.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA - PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA         
Resolució de la convocatòria pública i de les bases que han de regir la selecció del Director/a - Gerent de la Fundació Teatre Principal de Palma.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DEL DIRECTOR/A GERENT DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Primera. Lloc objecte de convocatoria . La persona seleccionada prestarà els seus servei com a Director/a Gerent, assumint la gestió i administració de la Fundació Teatre Principal de Palma de conformitat amb les funcions que s’estableixen en els articles 20 i 21 del Estatuts de la Fundació (BOIB núm. 83, de 2 de juny de 2007).
La persona seleccionada haurà d’atendre les necessitats del servei tan àmpliament com sigui necessari, i adaptarà la jornada i l’horari de treball a les especials característiques del càrrec.
Segona. Requisits dels aspirants a participar en el procés selectiu:
Les persones aspirants han de tenir la formació acadèmica i tècnica adient per a l’exercici de les funcions de Director/a Gerent; i en qualsevol cas, han de reunir els requisits següents:
a) Acreditar, mitjançant la presentació del DNI, NIE o Passaport, que disposa de la nacionalitat espanyola, o de qualsevol dels estats membre de la Unió Europea, o bé ser estranger amb residència legal i permís de treball a les Illes Balears, i que ha complert 18 anys d'edat i no superar l'edat de jubilació forçosa.
b) Acreditar la seva trajectòria professional i formativa mitjançant la presentació d’un currículum vitae detallat, que haurà d’anar acompanyat necessàriament de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen.
c) Acreditar competència professional suficient per ocupar el lloc de Director/a Gerent, mitjançant la presentació d’un Pla de Direcció Gerència del Teatre Principal de Palma, d’acord amb el que es detalla a la base cinquena. 
Tercera. Mèrits dels aspirants. Durant el procés selectiu, es podran valorar com a mèrit, els aspectes següents:
a) Formació acadèmica en matèria jurídica, econòmica o de direcció d’empreses, gestió de personal, publicitat i màrqueting, gestió cultural, ja sigui a nivell de grau, postgrau i/o màster.
b) Formació acadèmica en matèria artística, ja sigui en el sector de la música, la dansa o l’art dramàtic.
c) Experiència professional a nivell directiu, ja sigui en el sector públic o en el privat.
d) Experiència professional en sector artístic, ja sigui en el món de la música, la dansa o l’art dramàtic.
e) Coneixements d’anglès i altres llengües estrangeres.
f) Capacitat de negociació, planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i resolució de conflictes, revisió d’estratègies, polítiques i programes.
f) Vinculació amb el món de la cultura i l’art a les Illes Balears.
g) Capacitat per a desenvolupar xarxes de relacions, tant en l’àmbit nacional com internacional, que propiciïn la col·laboració amb altres teatres, centres d’art, espais de creació i/o centres culturals i de formació que per a la organització conjunta de projectes i activitats.
h) Qualsevol altre mèrit que la Comissió assessora consideri adequat a les característiques del lloc de Direcció Gerència.
Les persones aspirants han de tenir en consideració que la Comissió assessora només valorarà els mèrits al·legats al curriculum vitae quan vinguin acompanyants de còpia compulsa dels documents acreditatius de la formació i/o experiència professional corresponent; només es valorarà la formació obtinguda mitjançant titulació en centres oficials; en cas de presentar-se titulacions i/o qualsevol altra documentació expedida a l’estranger, s’haurà d’acompanyar la corresponent traducció jurada al català o castellà; per acreditat l’experiència professional per compte aliena, s’haurà de presentar necessàriament certificat de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social, acompanyat dels corresponents contractes laborals i/o certificats signats pel director/a de l’empresa, que permetin comprovar la categoria professional ocupada en cada moment per l’aspirant; l’experiència professional per compte pròpia, s’haurà d’acreditar mitjançant còpia compulsada de la documentació d’alta com autònom, així com mitjançat qualsevol altra tipus de documentació acreditativa de l’experiència professional desenvolupada en cada cas. 
En qualsevol cas, la Comissió assessora podrà tenir per no presentats els mèrits que s’al·leguin, quan no es considerin suficientment acreditats.
Quarta. Presentació de sol·licituds
Els aspirants han de presentar la seva sol·licitud, mitjançant el model annex II, acompanyada de la documentació detallada a la base segona. 
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptadors des del dia següent de la publicació de la convocatòria i les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 8 al 30 de gener de 2016, a.i.}
Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol de les seus del Registre general del Consell de Mallorca (Plaça de l’Hospital, 4; Palau Reial, 1; Carrer General Riera, núm. 111 i Carrer General Riera, núm. 113) o en el Teatre Principal de Palma (c/ de la Riera, núm. 2 A, CP 07003 Palma). Els horaris dels registres és de 8.00 a 14h.
Cinquena. Pla de direcció gerència del Teatre Principal de Palma
El Pla de direcció gerència que els aspirants han de presentar com a requisit, consistirà en un treball escrit en llengua catalana, de format lliure, amb una extensió màxima de 20 pàgines (DINA 4, Times New Roman 12). El contingut d’aquest treball haurà de desenvolupar el Pla de direcció gerència que l’aspirant vulgui impulsar en el Teatre Principal de Palma en els propers quatre anys.
Es valorarà especialment que el Pla de direcció gerència presentat faci referència als següents aspectes:
a. Implementació pràctica a la realitat del Teatre Principal de Palma, de les conclusions de obtingudes mitjançant el procés participatiu que s’ha dut terme pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca en torn al món de les arts escèniques a Mallorca (publicat a la web www.teatreprincipal.com)
b. Avaluació de la gestió econòmica, administrativa, dels recursos humans, de màrqueting, i de la programació actual del Teatre Principal de Palma. Els aspirants poden consultar alguns documents útils, que es troben publicats www.teatreprincipal.com., així com qualsevol altre que considerin oportú.
c. Plantejament de necessitats per millorar en eficàcia, eficiència, rendibilitat i qualitat del Teatre Principal de Palma.
d. Pla de gestió, explotació i màrqueting per donar cobertura a les necessitats del Teatre.
e. Propostes de producció i programació.
f. Qualsevol altre aspecte que l’aspirant vulgui fer constar al seu Pla de direcció gerència.
La Comissió assessora podrà convocar als aspirants, perquè facin una presentació oral en català del Pla de Direcció Gerència presentat per escrit; la finalitat d’aquesta exposició serà permetre a la Comissió fer una valoració més acurada de l’aspirant, i/o a aclarir qualsevol qüestió en relació al curriculum vitae i/o als mèrits al·legats. En qualsevol cas, es convocarà a l’aspirant amb un mínim de 48 hores d’antelació per tal de que pugui comparèixer davant la Comissió.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia