lunes, 11 de enero de 2016

subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres, i es convoquen les corresponents a l’any 2016.

Preàmbul
Article 1. Convocatoria . Es convoquen les subvencions de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres durant l’any 2016.
Article 2. Bases . S’aproven les bases de la convocatòria que s’inclouen com a annex I d’aquesta ordre.
Així mateix s’aproven els models de sol·licitud i de documentació, els quals s’inclouen com a annexos II i III d’aquesta ordre.
Article 3. Import
Article 4. Tramitació anticipada
Article 5. Compatibilitat de les ajudes amb la Unió Europea
Article 6. Delegació Disposició addicional. Recursos Disposició final. Entrada en vigor
Annex I. Bases reguladores . Bases reguladores de la convocatòria de les subvencions de 2016 destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit de les festes de les Falles, la Magdalena i les Fogueres
Primera. Objecte . 1. L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de les subvencions per a la realització d’activitats de les comissions de festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres, dels municipis de la Comunitat Valenciana, destinades a l’ús del valencià en els llibres de les festes.
2. Aquestes bases constitueixen el text regulador a què s’hauran d’acollir els destinataris del règim d’ajudes que s’hi estableix.
Segona. Beneficiaris 1. Podran optar a les subvencions les associacions i comissions de festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres, legalment constituïdes, dels municipis de la Comunitat Valenciana. ...
Tercera. Accions i costos subvencionables
Quarta. Règim normatiu i compatibilitat de les subvencions
Cinquena. Presentació de sol·licituds. La sol·licitud haurà de ser firmada per la persona que represente legalment l’entitat.
Les instàncies, que s’han d’ajustar al model que figura en l’annex II, s’han de dirigir a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i s’han de presentar, amb la informació i la documentació requerides en la present convocatòria, en el Registre General d’aquesta conselleria, en els de les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant, Castelló o València, o per qualsevol dels mitjans establits en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas de presentar-la en una oficina de correus, s’haurà de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada i, en tot cas, s’haurà d’ajustar als requisits establits en l’article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals, d’acord amb la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servei Postal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals.
El model de sol·licitud estarà disponible en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i en internet www.cece.gva.es/subval.
Sisena. Termini de presentació de sol·licituds i de llibres El termini de presentació de sol·licituds i de llibres serà el següent:
1. Premis de les Falles El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 29 de gener de 2016.
Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 15 de febrer de 2016, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.
2. Premis de la Magdalena El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 29 de gener de 2016.
Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 8 de febrer de 2016, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.
3. Premis de les Fogueres El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a l’endemà de la publicació d’aquesta ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 6 de maig de 2016. Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 27 de maig de 2016, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.
En els crèdits del llibre s’haurà de fer constar en la coberta interior o en la primera pàgina: «El present llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l’ús del valencià». La llegenda ha d’estar impresa en la mateixa edició i característiques de l’obra. No serà vàlida la impressió a través d’encunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l’edició original.
Setena. Informació i documentació que s’han de fer constar en la sol·licituds
Huitena. Comissió Tècnica
Novena. Ordenació, instrucció i resolució del procediment d’atorgament dels premis
Desena. Obligacions dels beneficiaris
Onzena. Finançament de les activitats i causes de reintegrament
Dotzena. Justificació, forma de pagament i minoració
Tretzena. Règim d’infraccions i sancions

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia