sábado, 23 de enero de 2016

es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2015-2016.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2015-2016. [2016/288]
Primer. Convocatòria 1. Es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2015-2016, que tindrà lloc el dia 23 d’abril de 2016 a les 08.30 hores.
2. De conformitat amb el que disposa l’article 5.2 de l’Ordre 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, la realització dels tres exercicis de què consta la prova s’efectuarà en un únic dia i de manera simultània en els instituts d’educació secundària autoritzats per a impartir ensenyances de Batxillerat que les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport designen com a seus d’actuació dels diferents tribunals.
Segon. Requisits de participació Podran inscriure’s per a participar en la prova, aquelles persones que complisquen els requisits següents:
1. Tindre vint anys complits o fer aquesta edat l’any natural de realització de la prova.
2. No estar matriculat o matriculada en ensenyances de Batxillerat en cap dels règims ordinari diürn, nocturn o a distància en el moment de realitzar la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener de 2016.
3. No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues modalitats o vies, ni de titulació declarada equivalent a efectes acadèmics.
4. Ser resident a la Comunitat Valenciana. Quan l’adreça consignada en el DNI o en la targeta de residència no coincidisca amb la indicada en la sol·licitud serà necessari aportar, en el moment de la inscripció, un certificat d’empadronament en un municipi de la Comunitat Valenciana. Si no aporta aquesta documentació, la persona interessada podrà ser exclosa del procediment en el moment que es detecte aquesta circumstància.
5. Haver efectuat, abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds, l’abonament de la taxa corresponent a la prova per a l’obtenció directa del títol de Batxiller per a persones majors de 20 anys. Tercer. Sol·licituds, documentació i termini de presentació 1. Les persones que desitgen participar en aquestes proves hauran d’omplir la seua sol·licitud d’inscripció, segons el model que figura en l’annex I, el qual es troba disponible en l’enllaç següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16176.
La sol·licitud haurà de ser presentada, preferentment, en la direcció territorial competent en matèria d’educació en l’àmbit de gestió de la qual desitgen realitzar la prova, o bé a través de qualsevol mitjà dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que la sol·licitud es presente davant d’una oficina de Correus, es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada. Si no es fa d’aquesta manera, la instància es considerarà presentada en la data d’entrada en el registre al qual estiga dirigida.    ...
4. El termini d’inscripció en la prova per a majors de 20 anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller serà de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 21 de gener al 4 de febrer de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia