lunes, 18 de enero de 2016

s’estableix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a 2016 (EVES).

Primer Configurar el Pla de Formació Continuada que s’executarà l’any 2016, compost pels cursos que es detallen en l’annex I d’aquesta resolució i que queden compresos en les àrees següents:
1. Epidemiologia, estadística, metodologia i gestió de la investigació.
2. Gestió de serveis i planificació.
3. Humanització i ètica.
4. Tecnologia de la informació.
5. Participació social i cooperació.
6. Pràctiques diagnòstiques, terapèutiques i de cures.
7. Plans i programes de salut.
8. Salut i gènere.
9. Salut laboral.
10. Sociosanitari.
11. Salut mental.
12. Malalties rares.
13. Malalties emergents i reemergents.
Les activitats a realitzar durant el període de vigència del present Pla s’ha elaborat a partir de les necessitats i demandes detectades pels mateixos centres gestors de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
La descripció detallada de tots els cursos incloent-hi els objectius, els continguts i la metodologia, així com els requisits de participació, seran exposats en cada un dels centres de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública supeditant la realització i el lloc de realització d’aquests a la demanda dels professionals, a l’oferta de professorat i a la disponibilitat pressupostària.
Els llocs de realització esmentats en cada un dels cursos i edicions que componen l’annex I, indiquen el centre organitzador on es realitzarà l’activitat formativa, agrupant-hi el personal del centre de treball, considerant la reserva de places per a personal alié a aquest.
Segon Els cursos de Formació Continuada organitzats per l’EVES i integrats en aquest Pla de Formació, tindran els mateixos requisits, quant al procediment de sol·licitud i de selecció que la resta d’activitats formatives d’aquest.
Tercer Podrà sol·licitar l’assistència a les activitats formatives del Pla de Formació: 1. El personal fix, interí o laboral temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i arreplegat en l’article 1 del Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana.
2. Els professionals en període de formació sanitària especialitzada, en centres o unitats degudament acreditats per a la docència.
3. El personal d’aquells organismes públics o institucions, que tinguen establit un conveni o acord de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la formació dels professionals.
4. El personal funcionari i/o laboral que preste serveis en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les funcions del qual estiguen en relació directa amb el contingut dels cursos.
Quart A aquest fi, la Sotssecretaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i les direccions dels centres, garantiran la informació a tots els treballadors sobre els cursos que componen el Pla donant publicitat en llocs de fàcil accés a totes les unitats del centre.
Es podran presentar un màxim de 5 peticions d’inscripció en cursos, per ordre de preferència del sol·licitant, que es tindran en compte en el moment de la priorització. Les instàncies, omplides conforme a l’annex II de la present resolució, hauran de presentar-se en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació,{del 19 de gener al 4 de febrer de 2016, a.i.} davant dels òrgans que a continuació s’indiquen:
a) El/la sotssecretari/a, el/la director/a general o director/a territorial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per al personal adscrit a la Sotssecretaria, direccions generals o territorials corresponents.
b) El/la gerent dels departaments de Salut, per al personal adscrit als centres dependents d’aquests.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia