jueves, 28 de enero de 2016

1 vigilant municipal interí - per cobertura de maternitat-. Ajuntament de Canyelles (Barcelona)

En data 19 de gener de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment les bases reguladores del procediment selectiu per la provisió d'una plaça de vigilant municipal interí - per cobertura de maternitat mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, tot enunciant un termini de 20 dies naturals durant el qual dites bases restaran sotmeses a període d' informació pública –si no es presentessin al·legacions en la seva contra, restarien definitivament aprovades sense necessitat de posterior acord.
Simultàniament i amb la previsió que les bases reguladores indicades esdevinguin definitivament aprovades, s'obre un termini de presentació d' instàncies de participació en el procediment selectiu per part d' aquelles persones interessades, també de 20 dies naturals comptadors a partir de l' endemà de la publicació del present anunci al BOPB / DOGC.{del 29 de gener al 17 de febrer de 2016, a.i.}
Els/les interessats/es hauran de consultar les bases íntegres del procediment selectiu obert al tauler d'anuncis, a la pàgina web de l'Ajuntament de Canyelles o recollir-les presencialment en les Oficines d'Atenció al Ciutadà de l' Ajuntament de Canyelles.
Lloc de presentació d'instàncies: Oficina d'Atenció al Ciutadà de l' Ajuntament de Canyelles
– Pl. Onze de Setembre 1 -08811 Canyelles.   www.canyelles.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia