miércoles, 13 de enero de 2016

1 plaça, de tècnic/a mitjà/ana, subgrup A2, amb adscripció a la Secció de Cultura, Festes i Polítiques d'Igualtat de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament de Castelldefels (Barcelona)

Ajuntament de Castelldefels  ANUNCI sobre convocatòria del concurs oposició per a la provisió amb caràcter interí d'una plaça de tècnic mitjà, subgrup A2, de l'escala d'administració especial amb adscripció a la Secció de Cultura, Festes i Polítiques d'Igualtat.
En compliment del que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol (Reglament de personal al servei dels ens locals) i les Bases Reguladores de selecció de personal publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5155 de 18/06/2008, es fa pública la convocatòria del concurs-oposició que ha de regir el procés de selecció per a la provisió, amb caràcter interí, d'1 plaça, de tècnic/a mitjà/ana, subgrup A2, de l'escala d'administració especial, amb adscripció a la Secció de Cultura, Festes i Polítiques d'Igualtat de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament de Castelldefels, present a la plantilla de personal funcionari, aprovada per resolució de la regidora-delegada de Règim Interior, de data 23 de desembre de 2015 i publicada íntegrament al Tauler d'edictes de la Corporació i al web municipal (http://www.castelldefels.org).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia