lunes, 11 de enero de 2016

Borsa de personal expert 2016 per a la prestació de servicis especialitzats en matèria d’internacionalització a les empreses a través de l’IVACE

 1. Objecte La present resolució té per objecte posar en marxa una convocatòria per a seleccionar i homologar proveïdors de servicis d’assessorament especialitzat en internacionalització per a assessorar les empreses que sol·liciten a l’IVACE rebre assessorament en matèria d’internacionalització per a l’any 2016 i fins que no es convoque una nova borsa de personal expert per l’IVACE.
Una vegada constituïda la borsa, l’IVACE rebrà les sol·licituds de les empreses interessades i seleccionarà l’expert de dins de la borsa que millor s’adeqüe a les característiques d’eixes empreses i a l’assessorament sol·licitat.
 2. Definicions Per a esta convocatòria, s’establixen les definicions següents:
– Empresa participant: empresa que presentarà la sol·licitud d’assessorament especialitzat en matèria d’internacionalització a l’IVACE, i que, després de la valoració prevista per a això, rebrà les sessions de consultoria especialitzada per part del personal expert en internacionalització empresarial integrat en la Borsa d’experts 2016.
– Personal expert: persones físiques o jurídiques que s’adherisquen a la present convocatòria per reunir els requisits exigits i que es comprometen a prestar els servicis d’assessorament especialitzat en internacionalització a les empreses participants en algun dels programes que s’expliquen en l’annex. El conjunt d’adhesions validada conformarà la Borsa de personal expert 2016.
 3. Característiques de l’assessorament a prestar pel personal integrat en la Borsa de personal expert 2016 L’assessorament especialitzat serà realitzat per professionals amb experiència en diversos àmbits de la internacionalització d’acord amb les actuacions previstes que més avall s’indiquen:
1. Tutoria d’iniciació a l’exportació.
2. Tutoria de contractació pública internacional
3. Assessorament per a presentació d’ofertes en contractació pública internacional.
4. Expornet, tutoria en màrqueting digital internacional.
5. Assessorament en estratègies de marca i comunicació internacional.
6. Assessorament per a la cooperació internacional.
7. Tutoria de finançament internacional.
La labor del personal expert seleccionat i assignat a les empreses participants del programa aprovat per l’IVACE, serà formar i/o assessorar les persones indicades per l’empresa participant en totes les qüestions i estratègies adequades de cada àmbit d’actuació. Per a tot axiò, es descriu en els annexos a esta convocatòria el contingut i detalls específics dels programes a desenrotllar.
El personal expert ha d’estar en condicions d’oferir els servicis proposats a qualsevol empresa de la Comunitat Valenciana que ho sol·licite amb independència del municipi en què s’ubique l’empresa.
A fi de verificar l’eficàcia del programa i el treball del personal expert, IVACE realitzarà una labor de seguiment i podrà sol·licitar tant a l’empresa participant com al personal expert un informe amb qüestions relatives al funcionament i desenrotllament del treball que permeta avaluar i portar un seguiment de les incidències que es puguen produir.
6. Constitució de la Borsa de tutors 2016 6.1. Criteris d’avaluació:
Les persones físiques o jurídiques que desitgen inscriure’s en la Borsa de personal experts 2016 d’IVACE Internacional han de complir els requisits indicats a continuació, i la selecció es realitzarà en règim de concurrència competitiva en funció de la puntuació obtinguda segons els màxims indicats:  
Tutoria d’iniciació a l’exportació
...
Tutories en contractació pública internacional
...
Assessorament en preparació d’ofertes de contractació pública internacional
...
Expornet, tutoria de màrqueting digital internacional i assessorament en estratègies de marca i comunicació internacional
...
Assessorament en cooperació internacional
...
Tutoria de finançament internacional
...
6.2. Presentació de sol·licituds d’adhesió: Les persones físiques o jurídiques que desitgen inscriure’s en la Borsa de personal expert 2016 han d’aportar en la data límit de 29 de gener de 2016, la documentació següent:
1. Sol·licitud d’adhesió segons el model disponible en la pàgina web d’IVACE: http://www.ivace.es.
2. Fotocòpia simple de títols o diplomes a acreditar (es valoraran els títols relacionats directament amb l’àrea específica del programa a què es presenta com a candidat).
3. Acreditació suficient de l’experiència professional indicada.
4. Títols oficials expedits per l’Escola Oficial d’Idiomes, certificats expedits per organismes i institucions oficials estrangeres, diplomes expedits per organismes de reconegut prestigi que acrediten el nivell de coneixement de l’idioma, o declaració del professional. En els dos últims supòsits, IVACE podrà realitzar les proves que estime convenients per a avaluar el nivell d’idioma del professional.
5. Per al personal expert que desitge adherir-se a l’apartat de Cooperació Internacional: metodologia per al desenrotllament del programa.
6. Acreditació suficient dels mèrits indicats. En el cas que siguen persones jurídiques les que desitgen aportar professionals a la ‘Borsa de personal expert 2016′, la inscripció ha de fer-se per part de les persones jurídiques, amb les seues dades completes, però aportant les dades i CV dels professionals proposats, perquè puguen ser baremats de la mateixa manera que les persones físiques, en els termes anteriorment relacionats; no obstant això, les persones jurídiques només podran subscriure contractes amb IVACE i amb les empreses participants si les prestacions objecte del contracte estan compreses dins dels fins, objecte, o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguen propis, de tal manera que no podran formar part de la borsa les persones jurídiques que no complisquen tal exigència de capacitat.
La documentació ha de presentar-se davant del Registre d’Entrada d’IVACE (Castán Tobeñas, 77, accés pel c/ 9 d’octubre, torre 2, planta S-1, 46018 València), o en qualsevol de les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia