miércoles, 13 de enero de 2016

1 tècnic/a mitjà/ana, adscrit a l'àrea de desenvolupament econòmic. Ajuntament de Corbera de Llobregat (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb CVE-Núm. de registre 022015027716 de 31 de desembre de 2015, s'han publicat íntegrament les bases que hauran de regir el procés selectiu per tal de cobrir una plaça de tècnic/a mig, personal laboral interí/na, mitjançant concurs-oposició per torn lliure, adscrit a l'àrea de desenvolupament econòmic.
El termini de presentació d'instàncies i sol·licituds per participar en el procés serà de 20 dies naturals comptats des del següent a aquell en què aparegui publicat aquest anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 13 de gener a l' 1 de febrer de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament a la pàgina web i en el tauler d'anuncis de la corporació.  www.corberadellobregat.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia