sábado, 23 de enero de 2016

borsa de treball de xòfer (de camió) , per concurs. de l'Ajuntament de Son Servera (Mallorca - Illes Balears)

AJUNTAMENT DE SON SERVERA Convocatòria d'una borsa de treball de xòfer de l'Ajuntament de Son Servera .
Primer.- Aprovar la convocatòria, així com les bases (annex I) pel sistema de concurs, d’una borsa de treball de XÒFER DE LA BRIGADA MUNICIPAL de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears),  per a la cobertura de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals,  jubilacions, llicències, vacances, etc.
Segon.- Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria i que s’adjunten com a annex I d’aquesta resolució, d’acord amb el barem de mèrits que s’especifica a l’annex II.
A N N E X    I
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Normes generals. 1.1. Es convoca un concurs per a una borsa de treball de XÒFER DE LA BRIGADA MUNICIPAL  de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal laboral amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir en el servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals,  jubilacions, llicències, vacances, etc.
1.2. El procediments de selecció dels aspirants s’efectuarà mitjançant convocatòria pública, que consistirà en la valoració dels mèrits que es detallen a l’annex II d’aquesta convocatòria.
1.3. L’ordre de prelació de la borsa de treball restarà determinat per la qualificació obtinguda en el procés selectiu. En cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:
  • Major puntuació obtinguda quant a cursos de formació.
  • Majors de 18 anys en cerca de la primera ocupació.
1.4. Dita plaça està dotada, mensualment, amb el sou següent: 1.393,36,-euros/mensual aproximat.
2. Funcions de la plaça. Treballar com a xòfer de camió, col·laborar i donar suport a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Son Servera, pel que fa a les seves diferents funcions, supòsits i feines.
3. Requisits i condicions dels aspirants. Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
  1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat  d’algun dels estats membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin subscrit un tractat internacional en els termes establerts en la disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d’estats membres de la Unió Europea.
  2. Tenir 16 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió del carnet de conducció de camió C i diploma del curs d’operador de grua autocarregant, així com el Certificat d’ Aptitud Professional (CAP) en vigor.
  4. No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat, per sentència ferma, per a l’exercici de funcions públiques. Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l’accés a la funció pública si es tracta d’aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola, d’acord amb el que estableix la lletra a) d’aquesta base.
  5. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions del cos, l’escala o l’especialitat en què s’inclouen les places ofertes.
  6. Currículum vitae: s’han de presentar les titulacions i/o certificacions efectivament presentades en forma d’original o fotocòpia compulsada dels mèrits que s’han de valorar.
4. Sol·licituds
4.1. Les persones interessades a participar en el concurs han de presentar una sol·licitud (model ANNEX III de les presents) per a la borsa convocada mitjançant les presents bases.
4.2. Les sol·licituds s’han de presentar al registre de l’Ajuntament de Son Servera o en la forma que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La sol·licitud s’ha de registrar i així mateix s’ha de segellar tota la documentació que s’hi adjunti.
4.3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) .{del 24 de enero al 8* de febrero de 2016, a.i.} Es publicarà també a la pàgina web municipal (www.sonservera.cat) i al tauler municipal d’anuncis.
4.4. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones interessades han d’adjuntar:
  1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o, en el cas de no ser espanyol,  del document oficial acreditatiu de la personalitat.
  2. Original o fotocòpia compulsada dels requisits exigits a la bases 3 de les presents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia