jueves, 28 de enero de 2016

borsa de treball d'auxiliars administratius (per concurs). Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. (Barcelona)

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia  ANUNCI sobre provisió d'una borsa de treball.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, mitjançant la Junta de Govern Local de data 24 de desembre de 2015, va aprovar la convocatòria de selecció mitjançant el sistema de concurs d'una borsa de treball d'auxiliars administratius per a provisions temporals i esporàdiques de llocs de treball d'aquesta categoria. Les bases corresponents van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de gener de 2016.
Les instàncies sol·licitant la participació a les proves selectives es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de LRJPAC, dins el termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 29 de gener al 17 de febrer de 2016, a.i.}  www.santsadurni.cat  

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia