jueves, 14 de enero de 2016

borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.

Mitjançant la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre, es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011.
Així mateix, l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent i autoritza la publicació al web del Departament d'Ensenyament; i per Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, s'ha actualitzat també la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d'ensenyament secundari.
A la pàgina web del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament a l'apartat de normativa, dins l'epígraf: borsa de treball de personal docent, s'ha publicat la Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s'estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016, i en el punt 3 s'estableix la prova per certificar la idoneïtat del professorat que forma part de l'esmentada borsa per impartir determinades especialitats, d'acord amb l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.
Resolc:
-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats docents, que s'especifiquen a l'annex, dels cossos de mestres, de professors d'ensenyaments secundaris, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats.
-2 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 18 de gener fins al 8 de febrer de 2016, ambdós inclosos.
L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament.
-3 La participació i la formalització de sol·licituds s'han de dur a terme d'acord amb la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre.
A partir del curs 2012-2013 no és obligatori demanar tota l'àrea territorial quan se sol·licita treballar a jornada sencera. Es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l'àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades sense que sigui necessari completar tot el territori. Únicament és obligatori demanar, al menys, una jornada i un municipi ( o un districte en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona).
D'acord amb Resolució, de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s'estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016, publicada a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament les proves per certificar la idoneïtat a què fa referència l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, s'han de realitzar en els centres on les persones hagin estat nomenades per primera vegada i les comissions avaluadores estaran formades pel/per la director/a o el/la cap d'estudis del centre, el/la cap del Departament i un/a professor/a del Departament al qual s'ha d'incorporar la persona nomenada.
D'acord amb l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament (Borsa de treball de Personal docent/Titulacions per impartir un ensenyament) es fan públics els requisits de capacitació a què fa referència l'apartat 1.1.i) de l'annex 1 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre.
En aquesta mateixa pàgina web (apartat Borsa de treball de personal docent/Requisits) es relacionen els títols i l'experiència que acrediten la formació pedagògica i didàctica exigida a l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006 per als diferents cossos i especialitats
-4 Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

Annex
Especialitats docents dels cos de mestres, cos de professors d'ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Educació infantil (INF)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Pedagogia terapèutica (EES)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Educació primària (PRI)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Educació primària, anglès (PAN)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Educació primària, educació física (PEF)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Educació primària, francès (PFR)
Consorci d'Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre

Educació primària, música (PMU)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Cos de professors d'ensenyament secundari

Alemany (AL)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Anglès (AN)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Aranès (AR)
Lleida

Cultura clàssica (CLA)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Biologia i geologia (CN)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Dibuix (DI)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Economia (ECO)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central

Educació física (EF)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida

Filosofia (FI)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Física i química (FQ)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Francès (FR)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Geografia i història (GE)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Llengua catalana i literatura (LC)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Llengua castellana i literatura (LE)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Matemàtiques (MA)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Música (MU)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Orientació educativa (PSI)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Catalunya Central

Tecnologia (TEC)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Administració d'empreses (501)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Catalunya Central
Anàlisi i química industrial (502)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Catalunya Central
Assessoria i processos d'imatge personal (503)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Hoteleria i turisme (506)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Catalunya Central

Informàtica (507)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Navegació i instal·lacions marines (509)
Terres de l'Ebre

Organització i gestió comercial (510)
Barcelona Comarques
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Lleida
Catalunya Central

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (517)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Lleida
Catalunya Central

Processos sanitaris (518)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental

Processos i productes d'arts gràfiques (522)
Consorci d'Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Processos i productes de fusta i mobles (523)
Consorci d'Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Sistemes electrònics (524)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Sistemes electrotècnics i automàtics (525)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Cos de professors tècnics de formació professional

Cuina i pastisseria (601)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Equips electrònics (602)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Estètica (603)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Catalunya Central

Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)
Consorci d'Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Instal·lacions electrotècniques (606)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Manteniment de vehicles (609)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Màquines, serveis i producció (610)
Terres de l'Ebre
Mecanització i manteniment de màquines (611)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614)
Consorci d'Educació de Barcelona
Tarragona
Operacions de processos (615)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Catalunya Central
Operacions i equips de producció agrària (616)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona

Patronatge i confecció (617)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Perruqueria (618)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental

Procediments sanitaris i assistencials (620)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Lleida
Processos comercials (621)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Lleida
Catalunya Central

Processos de gestió administrativa (622)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Producció en arts gràfiques (623)
Consorci d'Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Serveis de restauració (626)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Sistemes i aplicacions informàtiques (627)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central
Soldadures (628)
Consorci d'Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Tarragona

Tècniques i procediments d'imatge i so (629)
Consorci d'Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Lleida
Tarragona


Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Conservació i restauració d'obres escultòriques (703)
Consorci d'Educació de Barcelona
Dibuix tècnic (708)
Barcelona Comarques
Lleida

Disseny de moda (710)
Consorci d'Educació de Barcelona
Disseny de producte (711)
Consorci d'Educació de Barcelona
Disseny gràfic (712)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Catalunya Central
Disseny téxtil (713)
Consorci d'Educació de Barcelona
Materials i tecnologia: disseny (720)
Consorci d'Educació de Barcelona
Girona

Mitjans informàtics (722)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Girona
Catalunya Central


Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Brodats i puntes (802)
Lleida

Daurat i policromia (804)
Catalunya Centra

Esmalts (807)
Consorci d'Educació de Barcelona
Modelisme i maquetisme (809)
Consorci d'Educació de Barcelona

Talla de pedra i fusta (812)
Catalunya Central

Tècniques ceràmiques (813)
Barcelona Comarques
Girona

Tècniques de gravat i estampació (814)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Tècniques de joieria i bijuteria (815)
Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques de patronatge i confecció (817)
Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques del metall (818)
Lleida
Catalunya Central

Tècniques tèxtils (820)
Consorci d'Educació de Barcelona
Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes
Alemany (133)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Centra

Àrab (134)
Consorci d'Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Lleida
Tarragona

Italià (135)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Japonès (136)
Consorci d'Educació de Barcelona

Portuguès (137)
Consorci d'Educació de Barcelona

Rus (138)
Consorci d'Educació de Barcelona
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre

Xinès (139)
Consorci d'Educació de Barcelona

Espanyol (190)
Consorci d'Educació de Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

Grec modern (191)
Consorci d'Educació de Barcelona

Francès (192)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Anglès (193)
Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Catalunya Central

Català (195)
Consorci d'Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Èuscar (198)
Consorci d'Educació de Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia