sábado, 23 de enero de 2016

borsa de treball d'Arquitecte Tècnic/a o Aparellador/a i de Tècnics de Promoció Econòmica. Consell Comarcal del Vallès Occidental

Procediment: Anunci convocatòria pública per a constituir unes borses de treball de:
a) Personal tècnic/a mig/mitjana de promoció econòmica, categoria grup A, subgrup A2, per programes vinculats a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
b) Arquitecte/a tècnic/a o aparellador/a, categoria grup A, subgrup A2 del Consell Comarcal del Vallès Occidental
Tràmit: Gestió de recursos humans. Processos de selecció de personal
Servei: Serveis Generals
Expedient: CP 11/2015 i CP 12/2015
Quadre clas.: G2002

La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el passat dia 15 de desembre de 2015, per acord número 92/2015 i número 93/2015, va aprovar les bases i les convocatòries específiques, per a la creació d'unes borses de treball, per tràmit d'urgència, de:
- Borsa de treball de personal tècnic/a mig/mitjana de promoció econòmica, categoria grup A, subgrup A2, com a personal funcionari interí i/o personal laboral temporal, per donar cobertura a programes vinculats a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
- Borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a o aparellador/a, categoria de tècnic/a mig/mitjana, grup A, subgrup A2, de la plantilla del personal funcionari del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Per donar compliment al principi de publicitat que han de regir els procediments selectius de personal en les administracions públiques, tal i com determina la legislació vigent, les bases de selecció del processos selectius mencionats anteriorment, han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 18 de gener 2015, i al taulell d'edictes de la Corporació. Les instàncies sol·licitant formar part en el procés selectiu es podran presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent a aquell que aparegui publicat l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el darrer dia de presentació d'instàncies coincidís en festiu, s'entendria el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent. {del 23 de gener a l' 1 de febrer de 2016, a.i.}  www.ccvoc.cat    Carretera N-150, km 15, 08227 Terrassa, Barcelona  937 27 35 34

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia