martes, 12 de enero de 2016

Bases 1 plaça d’agent de policia local (C1) de l’Ajuntament de Xirivella (Horta Sud-València)

Edicte de l’Ajuntament de Xirivella sobre les bases específiques que regiran en el procés de selecció, com a funcionari en propietat, d’una plaça d’agent de policia vacant en la plantilla de l’ajuntament.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA per a proveir en propietat una (1) plaça d’agent de la Policia Local, mitjançant el procediment d’oposició, torn lliure, inclosa en l’OEP corresponent a l’exercici 2008, escala bàsica, categoria agent, ...
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L’objecte de la present convocatòria és la provisió en propietat d’una (1) plaça d’agent de la Policia Local, per oposició, torn lliure, segons detall:
LLOC NÚM 62 z), denominat agent de proximitat:
Classificació: Administració especial. Subescala serveis especials, Policia local i auxiliar, escala bàsica, grup C subgrup C1
Titulació requerida: Els corresponents a BUP, COU, FPII, accés a la Universitat majors de 25 anys o equivalent.
Perfil lingüístic: B1-2 (CERTIFICAT ELEMENTAL DE VALENCIÀ).
Nivell de Destinació: 17, destinació d’entrada.
Dificultat tècnica: Nivell de dificultat técnica 6.
CONDICIONS SINGULARS:
DISPONIBILITAT: 5%
Perillositat: alta i freqüent
PenosiTAT: alta i freqüent
Festivitat: 5%
nocturnitat: 10%
TORNS: 16 h
Responsabilitat sobre despeses: >300<3000 p="">
A l’efecte de poder acreditar els requisits establits en aquestes bases, els certificats que es presenten hauran de ser expedits pels organismes establits en les Bases Generals.
En el cas que no s’acredite el requisit del perfil lingüístic, les persones aspirants hauran de realitzar l’exercici establit en aquest procés selectiu (fase prèvia), el qual serà obligatori i eliminatori, i hauran d’obtenir la qualificació d’apte perquè quede acreditat aquest requisit. Aquest exercici serà previ a les proves selectives.
La presentació de la documentació haurà de fer-se d’acord amb el que establixen aquestes bases, amb anterioritat al nomenament com a personal funcionari en pràctiques.
2.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS Per a ser admesos a la realització d’aquest procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents en la data en què finalitzen el termini de presentació d’instàncies:
Tenir la nacionalitat espanyola.
Estar en possessió del títol de batxiller superior o equivalent, o complides les condicions per a obtindre’l en la data que finalice el termini de presentació d’instancies I, si escau, el certificat del requisit del perfil lingüístic.
No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions, d’acord amb els quadres i barems d’exclusions mèdiques que es determinen reglamentàriament. I tenir una estatura mínima de 1,65 metros els homes i 1,60 metros les dones.
Haver complit díhuit anys i no haver complit trenta-sis anys. Sols als efectes de l’edat màxima, es compensarà el límit amb els serveis prestats anteriorment a la administració local, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local i auxiliar.
Posseir els permisos de conduir de vehicles B, BTP i A o equivalents, d’acord amb el Reial Decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors.
No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat.
No tenir antecedents penals per delictes dolosos o tenir-los cancellats.
3.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: 3.1 Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran al Sr. alcalde-president d’aquest ajuntament; es podrà utilitzar la instància model que facilitarà l’oficina d’informació municipal.
Les instàncies es presentaran en el Registre General o en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, durant el termini de 20 dies naturals, a partir del següent de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia