miércoles, 27 de enero de 2016

borsí de lletrats assessors i un borsí de tècnics d'Administració General, Ajuntament d' Inca. (Mallorca- Illes Balears)

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’un borsí de lletrats assessors i un borsí de tècnics d'administració general, per a cobrir en règim d'interinitat les vacants que es puguin produir per excedències, baixes per malaltia, maternitat, baixes d’interins, vacances, permisos, reduccions de jornada, o per qualsevol altra circumstància del personal funcionari lletrat assessor o tècnic d'administració general de l’Ajuntament d’Inca.
Les places de tècnic d'administració general estan enquadrades en el Grup A, de l'escala d'Administració General, amb les retribucions corresponents a aquest grup i als acords de l’Ajuntament. La seva dedicació, jornada de treball, i les seves retribucions, serà de jornada completa de treball dels funcionaris d’aquesta Corporació.
Les places de lletrat assessor estan enquadrades en el Grup A, de l'escala d'Administració Especial, amb les retribucions corresponents a aquest grup i als acords de l’Ajuntament. La seva dedicació, jornada de treball, i les seves retribucions, serà de jornada completa de treball dels funcionaris d’aquesta Corporació.
Els aspirants que superin les proves i que per tant formin part del borsí de lletrats assessors i/o del borsí de tècnics d'administració general seran nomenats i cessats en la forma i condicions que es disposa en aquestes bases.
 
SEGONA.‑ CONDICIONS DELS ASPIRANTS
Per prendre part al concurs-oposició serà necessari posseir els següents requisits a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds:
a) Ser espanyol o nacional dels estats membres de la Unió Europea i les persones a que es refereix el art. 57 del Estatut Bàsic del Empleat Públic.
b) Tenir complerts els 18 anys.
c) Estar en possessió del títol de llicenciat en dret, ciències polítiques, econòmiques o empresarials, intendent mercantil o actuari per a poder cobrir una plaça de tècnic d'administració general, o estar en possessió del títol de llicenciat en dret per a poder cobrir una plaça de lletrat assessor .
d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
e) No haver estat separat, per expedient disciplinari, del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
f) No estar sotmès a causa d’incapacitat o d’incompatibilitat de les contingudes en la legislació local.
g) No estar sotmès a causes d’incompatibilitat de conformitat amb el que estableix la Llei 53/84, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
h) Acreditar documentalment el coneixement de llengua catalana mitjançant l’aportació de fotocòpia compulsada del certificat de nivell C1 de coneixements de català, de la Junta Avaluadora de Català, de l’Escola Balear d’Administració Pública o un altre organisme reconegut a aquest efecte en la legislació vigent. En cas que no es pugui acreditar, s’haurà de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell C1, prevista a la fase d’oposició.
i) Previ a l’acte de la presa de possessió, l’interessat haurà d’aportar declaració responsable de complir els requisits assenyalats en els apartats c), d), e), f), i g).
TERCERA.‑ PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
Les instàncies per a participar en les proves selectives s'hauran de presentar, segons el model oficial que consta com Annex II a les presentes bases, en el Registre General d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En aquest darrer cas s’haurà de fer arribar a l'Ajuntament justificant de la presentació de la instància abans del dia de finalització del termini per a presentar instàncies.
El termini de presentació d’instàncies serà de deu (10) dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (B.O.I.B.).{del 27 de gener al 6 de febrer de 2016, a.i.} Si el darrer dia d’aquest termini fos en diumenge o festiu, es prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.
La convocatòria s’anunciarà en els llocs habituals, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca, al tauler d'anuncis i a dos dels diaris de major tiratge de la Comunitat Autònoma.
Per ésser admesos i prendre part a aquest procés selectiu els aspirants hauran de declarar baix la seva responsabilitat a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la Base Segona, i aportar fotocòpia compulsada de la titulació universitària exigida i del DNI o document oficial d’identificació.
Juntament amb la instància, els aspirants que no vulguin practicar la prova de català, hauran de presentar la documentació a que es fa referència en aquestes bases.
L’acreditació dels diferents mèrits que hagin de ser valorats en la fase de concurs hauran de ser presentats per aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició en el termini de 3 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació en el tauler d’edictes i en la pàgina web de l’ajuntament del llistat dels aspirants que hagin superat la fase d’oposició. En cap cas es tindran en compte els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.   incaciutat.com/es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia