jueves, 21 de enero de 2016

1 Director/a i Coordinador/a Pedagògic/a de Llars d'Infants (codi convocatòria: BP16/001). Ajuntament de Barberà del Vallès (Barcelona)

Es fan públiques les bases específiques, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 15 de desembre de 2015, i la convocatòria, aprovada pel Decret núm. 20, de data 12 de gener de 2016 de la tinenta d'alcaldia delegada de Recursos humans de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, del procediment selectiu per a la constitució d'una Borsa de treball del lloc de treball de Director/a i Coordinador/a Pedagògic/a de Llars d'Infants, d'acord amb la corresponent oferta pública d'ocupació.
La present convocatòria resta condicionada a la manca de presentació d'al·legacions a les bases específiques en el termini legalment establert.
BASES ESPECÍFIQUES
1a.- OBJECTE 1.1. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a la constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, per tal de proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es poguessin produir en els llocs de treball de Director/a i de Coordinador/a Pedagògic/a de Llars d'Infants.
1.2. Els esmentats llocs de treball es troben enquadrats en el grup de titulació A2, amb les retribucions i jornada de treball que corresponguin d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, els acords i convenis subscrits amb la representació del personal municipal i la legislació vigent.
1.3. Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les Bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès vigents en el moment de la convocatòria del procés selectiu.
2a.- TIPUS DE RELACIÓ. 2.1. El tipus de relació serà contracte laboral temporal.
4a.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS A més dels requisits generals detallats a l'apartat 2.1.1 de la base general 2a, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:
4.1. Titulació: Estar en possessió del títol de Mestre especialista en Educació infantil o titulació que es consideri equivalent en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, en funció del que s'estableix al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres (DOGC núm. 4670, de data 20 de juliol de 2006) i d'altres resolucions vigents.
4.2. Llengua catalana: Nivell de suficiència de la llengua catalana (nivell C1).
4.3. Llengua castellana: Nivell superior (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
4.4. Satisfer els drets d'examen que fixin les ordenances fiscals vigents. Estaran exemptes d'aquesta taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les persones aspirants que estiguin en situació legal d'atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per prendre part en el procés. No procedirà la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
5a.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria. {del 22 de gener al 10 de febrero de 2016, a.i.}
5.2. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
5.3. Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès de qualsevol canvi de les mateixes.
5.4. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui requerir l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.   http://www.bdv.cat/ajuntament

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia